Anunţ publicitar comuna Afumaţi

0
183
  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Afumaţi, strada Principală nr. 37, judeţul Dolj, telefon:0251/318.001, fax: 0351/420.220, e-mail: cldjafumati@yahoo.com, cod fiscal: 5001953.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

,,Magazie cereale Boureni,,(cu suprafaţa utilă de 903 mp) şi a terenului  aferent (în suprafaţă de 1000 mp) situate în comuna Afumaţi ,localitatea Boureni, judeţul Dolj ce apaţine domeniului privat al comunei Afumati şi temeiului legal: H.CL nr.12/12.03.2020 şi O.U.G. 57/03.07.2020.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere, de la sediul instituţiei, Compartimentul Juridic şi resurse umane persoana responsabilă procedura Consilier juridic Duta Claudia-Diana.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obţine de la Compartimentul  Juridic şi resurse umane din cadrul Primăriei comunei Afumaţi, strada Principală, nr. 37, judeţul Dolj.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

Documentaţia se va obţine gratuit .

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

10.04.2020, ora 12.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

14.04.2020 ora 10.00

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria comunei Afumaţi, Compartimentul Compartimentul Juridic şi resurse umane, strada Principală ,nr. 37, judeţul Dolj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior şi unul interior

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

15.04.2020 ora 10.00, Primăria comunei Afumaţi, Principală ,nr. 37, judeţul Dolj.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Dolj, Municipiul Craiova, Strada Brestei,nr. 12, judeţul Dolj ,fax:0251/415.323, e-mail arhiva.dj.caf@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20.03.2020