Trei declaraţii prin care UE promovează conectivitatea internaţională

0
525

        În cadrul Zilei Digitale 2021 care a avut loc online, miniștrii reprezentând statele membre ale UE au semnat trei declarații prin care se angajează să își pună în comun eforturile și resursele pentru a promova conectivitatea internațională, a stimula introducerea tehnologiilor digitale curate și a îmbunătăți mediul de reglementare pentru întreprinderile nou-înființate și cele în curs de extindere. Aceste angajamente concrete vor contribui la accelerarea transformării verzi și digitale a Europei și la concretizarea viziunii și a obiectivelor deceniului digital al Europei.

        Găzduită de Comisie și de președinția portugheză a Consiliului, cea de a patra ediție a Zilei Digitale reunește deputați din Parlamentul European, miniștri din statele membre, directori ai întreprinderilor din sector și mai multe alte părți interesate. Statele membre participante și-au asumat angajamente concrete în trei domenii-cheie, și anume conectivitatea, întreprinderile nou-înființate și tehnologiile digitale curate. „Noile angajamente asumate astăzi consolidează ambițiile noastre comune în favoarea unei abordări a digitalizării centrate pe factorul uman. Fiind semnate de mai multe state membre, declarațiile consolidează angajamentele în trei domenii, şi anume conectivitatea, întreprinderile nou-înființate şi tehnologiile digitale curate, sprijinind ambițiile noastre către o Europă mai competitivă, mai favorabilă incluziunii şi mai verde.”, a subliniat Margrethe Vestager, vicepreşedinta executivă pentru O Europă pregătită pentru era digitală.

Europa va consolida rețelele de conectivitate mondiale prin intermediul portalurilor sale de date

27 de țări europene au semnat Declarația privind „Portalurile europene de date ca element-cheie al deceniului digital al UE”, prin care s-au angajat să consolideze conectivitatea dintre Europa și partenerii săi din Africa, Asia, vecinătatea europeană și America Latină. Accentul se va pune pe utilizarea cablurilor terestre și submarine, a legăturilor prin satelit și prin rețele pentru asigurarea unui schimb de date sporit și sigur. UE dispune deja de standarde solide în materie de protecție a datelor și de o conectivitate internă de înaltă calitate. Prin îmbunătățirea rețelelor sale de conectivitate mondiale, Uniunea poate deveni un centru de date de anvergură mondială, sigur și agil.

Întreprinderile nou-înființate vor beneficia de cele mai bune practici

25 de țări europene au semnat Declarația privind „Standardul UE în favoarea întreprinderilor nou-înființate” (EU Startup Nations Standard), care urmărește să garanteze că toate întreprinderile nou-înființate și cele în curs de extindere din Europa beneficiază de cele mai bune practici adoptate de ecosistemele de întreprinderi nou-înființate de succes. În acest scop, Comisia, împreună cu statele membre și cu părțile interesate din sector, a identificat o serie de bune practici care contribuie la un mediu favorabil creșterii economice. Printre acestea se numără: prelucrarea cererilor de viză depuse de persoanele talentate din țări terțe, tratamentul fiscal al opțiunilor pe acțiuni și sporirea volumului și a diversității capitalului privat. Obiectivul este ca aceste practici să devină regula generală, un pivot al tranziției UE către o economie durabilă, digitală și rezilientă.

Transformarea digitală verde: mobilizarea investițiilor în tehnologii digitale curate

26 de țări europene au semnat Declarația privind „Transformarea verde și digitală a UE” pentru a accelera utilizarea tehnologiilor digitale verzi în beneficiul mediului. Statele membre vor colabora pentru a accelera implementarea și dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate, cum ar fi 5G și 6G, fibra optică, calculul de înaltă performanță și internetul obiectelor, ca soluții esențiale pentru atingerea neutralității climatice și pentru impulsionarea tranziției verzi și digitale în domenii prioritare, precum energia, transporturile, sectorul producției, sectorul agroalimentar și al construcțiilor. Printre alte domenii de acțiune se numără promovarea tehnologiei cloud verzi, inteligența artificială (IA) și tehnologiile blockchain, precum și echipamentele hardware durabile, achizițiile publice verzi și sprijinul pentru întreprinderile nou-înființate din domeniul tehnologiilor verzi și pentru IMM-uri.

„Coaliției europene digitale verzi”

În plus, 26 de directori executivi din sectorul TIC s-au alăturat „Coaliției europene digitale verzi”, angajându-se ca întreprinderile pe care le reprezintă să își reducă în mod semnificativ amprenta de carbon până în 2030 și să devină neutre din punct de vedere climatic până în 2040. În acest scop, se preconizează numeroase soluții, printre care investițiile în dezvoltarea unor tehnologii digitale mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie și de materiale și colaborarea cu ONG-urile și organizațiile specializate relevante pentru a măsura și monitoriza impactul net asupra mediului al soluțiilor digitale verzi. În sfârșit, acești directori se angajează să elaboreze, împreună cu alți lideri din sector, orientări privind implementarea soluțiilor digitale verzi, pentru a accelera tranziția către durabilitatea unor sectoare precum energia, transporturile, construcțiile și agricultura.

O rețea de centre de inovare digitală, SmartAgriHubs

Ediția din 2021 a Zilei Digitale marchează cea de a patra aniversare a acestui eveniment. Ultima ediție din 2019 s-a axat pe o agricultură inteligentă și durabilă, pe digitalizarea patrimoniului cultural, precum și peîncurajarea participării femeilor în sectorul digital și în cel tehnologic. De atunci, aceste inițiative au înregistrat progrese semnificative. Comisia a lansat diverse programe-pilot de anvergură și o rețea de centre de inovare digitală, SmartAgriHubs, pentru a stimula digitalizarea agriculturii în Europa. Printre acestea se numărăIoF2020, un proiect inovator, centrat pe fermieri, care promovează utilizarea internetului obiectelor în agricultură, și DEMETER, care permite implementarea unor platforme interoperabile axate pe nevoile fermierilor.

„Patrimoniul cultural digital și European”

În cadrul actualului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, Europa își va intensifica în continuare eforturile prin propunerile privind PAC post-2020, prin programul Orizont Europa și Programul Europa digitală. Prin inițiative precum testarea și experimentarea inteligenței artificiale în agricultură, Comisia va stimula adoptarea tehnologiilor digitale în acest sector. De la lansarea inițiativei privind digitalizarea patrimoniului cultural, grupul de experți DCHE („Patrimoniul cultural digital și Europeana”) s-a reunit de trei ori și s-au înregistrat progrese considerabile, în special în ceea ce privește digitalizarea 3D a patrimoniului cultural material. Tabloul de bord din 2020 privind femeile în sectorul digital arată că decalajul digital dintre femei și bărbați continuă să se reducă. În mai 2019, subprogramul MEDIA al programului Europa creativă a lansat prima ediție a inițiativei „Femeile în mișcare” (Women on the Move), care a inclus publicarea unui ghid de bune practici. Anul trecut, Comisia a prezentat, de asemenea, Strategia privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025.