„Vrem, putem şi sigur reuşim!”, un proiect al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj

0
645
În aprilie 2018, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a devenit partener într-un important proiect european – „SuperŞcoala – Vrem, putem, reuşim!”, prin axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, beneficiar fiind Asociaţia „Mereu pentru Europa”, pentru facilitarea accesului egal la educaţia obligatorie a copiilor, elevilor şi tinerilor care au părăsit timpuriu şcoala, aparţinând grupurilor vulnerabile, prin măsuri de sprijin integrate, care să crească atractivitatea/creativitatea serviciilor educaţionale şi să conducă la reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi la reintegrarea în educaţie şi formare.

Grupul ţintă cuprins în program este format din 975 de persoane (copii, elevi, adulţi din programe de tip „A doua şansă”, părinţi şi personal didactic sau personal de sprijin, inclusiv mediatori şcolari) din cinci unităţi şcolare din mediul rural din judeţul Dolj. „S-a urmărit creşterea gradului de informare şi conştientizare  la Şcolile Gimnaziale din Breasta, Radovan, Brabova, Secu şi Dioşti, prin derularea de activităţi inovative social de tip „Teatru forum”, care să  promoveze importanţa participării parentale la educaţia copiilor, valorile incluziunii sociale şi participarea echitabilă şi deplină în învăţământul obligatoriu, la care să participe cei 100 de părinţi/tutori şi cei 50 de tineri cu vârsta cuprinsă între 6 – 16 ani, care au părăsit timpuriu şcoala şi nu au depăşit ce cel puţin patru ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite, dar şi alţi reprezentanţi relevanţi ai comunităţilor locale ”, a precizat prof. Ani Drăghici, inspector pentru proiecte educaţionale europene în cadrul ISJ Dolj.

„Conştientizarea şi  motivarea copiilor şi părinţilor, unul dintre obiective”
Prin proiect, s-a propus dezvoltarea capacităţii celor 100 de cadre didactice din grupul ţintă, care vor acumula noi competenţe transversale în domenii ce contribuie  la prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, prin participarea la programul de formare „Orientarea şi educaţia pentru carieră” şi la cel de instruire „Metode şi tehnici inovative pentru creşterea atractivităţii şcolii şi prevenirea abandonului şcolar”. Un alt obiectiv îl reprezintă facilitarea accesului la educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii pentru 70 de elevi din ciclul primar din cele cinci şcoli incluse în proiect. „Prin activităţile proiectului, se doreşte conştientizarea şi motivarea celor 685 de copii şi a celor 100 de părinţi din grupul ţintă, în ceea ce priveşte frecventarea şcolii, prin consiliere şi orientare educaţională, care să identifice şi să remedieze problemele care conduc la abandon şcolar sau rezultate slabe la învăţătură şi prin consiliere şi orientare în carieră. Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor educaţionale oferite celor cinci unităţi de învăţământ din mediul rural din Dolj, în care se implică 100 de cadre didactice din grupul ţintă, duce la dezvoltarea a 30 de parteneriate, ca mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional”, a mai spus Ani Drăghici.