Au început înscrierile pentru examenul de definitivat

0
23

Cadrele didactice care vor să îşi construiască o carieră în învăţământ se pot înscrie în intervalul 15-25 noiembrie la examenul de definitivat 2014. Candidaţii vor susţine două inspecţii speciale la clasă şi o probă scrisă, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 24 iulie 2014.

Dosarele de înscriere se depun la sediile unităţilor de învăţământ, la examen putând participa personalul didactic din învăţământul preuniversitar, inclusiv personalul didactic din corpul instructorilor militari / de informaţii, ordine publică şi securitate naţională. Candidaţii trebuie să prezinte la înscriere un dosar care să cuprindă următoarele documente: fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat; copii legalizate ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă; document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică; copii ale următoarelor documente,  certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui, după caz.

Cel puţin două inspecţii la clasă şi o probă scrisă

Candidaţii înscrişi va trebui să susţină cel puţin două inspecţii la clasă şi o probă scrisă. Inspecţiile speciale se susţin până la data de 5 iunie 2014, în unitatea de învăţământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învăţământ, cu avizul inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi al directorului unităţii de învăţământ primitoare. Proba scrisă se va desfăşura în data de 14 iulie; pentru a se putea prezenta, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: calificativul parţial pentru anul şcolar în curs să fie “Bine“ sau “Foarte bine”; media notelor finale la inspecţiile speciale să fie cel puţin 8; stagiul efectiv de predare la catedră să fie de cel puţin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an), ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite. Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8.00 – 8.45, pe baza actului de identitate valabil. Candidaţii şi asistenţii supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă. Materialele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.

Primele rezultate, afişate în data de 19 iulie

Potrivit calendarului examenului de definitivat, primele rezultate vor fi afişate în cursul zilei de 19 iulie; pe 19 și 20 iulie candidaţii nemulţumiţi de notele obţinute pot depune contestaţii. Acestea vor fi soluţionate până în data de 14 iulie, când vor fi afişate rezultatele finale. Candidaţii care au început activitatea didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar anterior anului şcolar 2012 – 2013 se pot prezenta la examen în trei sesiuni, în cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului, fără a depăşi 7 ani de predare efectivă la catedră, cu statut de cadru didactic calificat. Candidaţii care desfăşoară activitate didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar începând cu anul şcolar 2012 – 2013 se pot prezenta la examen după efectuarea stagiului minim prevăzut în trei sesiuni, în cel mult 5 ani de la începerea primului stagiu. Candidaţii care din motive obiective (dovedite cu documente) nu pot participa la efectuarea inspecţiilor speciale la clasă sau nu se pot prezenta la susţinerea probei scrise au dreptul de a se înscrie la examen în sesiunea următoare, nu sunt consideraţi respinşi, iar sesiunea respectivă nu este luată în considerare între cele trei sesiuni prevăzute de lege. Cadrului didactic care are statut de titular şi care nu dobândeşte definitivarea în învăţământ în perioada prevăzută de lege i se desface contractul de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, pierzând calitatea de titular al sistemului de învăţământ preuniversitar. Cadrele didactice care nu obţin definitivarea în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.