Operatorilor economici producători de sămânţă li s-au eliberat 1.312 adeverinţe de transport

0
303

Ca instituţie abilitată pentru gestionarea managementului seminţelor şi materialului săditor, I.T.C.S.M.S. Dolj şi Filiala Gorj funcţionează şi îşi desfăşoara activitatea ca unitate cu personalitate juridică, finanţată din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat, subordonată M.A.D.R. prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Direţtiei Generale Control, Antifraudă şi Inspecţii,conform H.G.716/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea Inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor si Legii 266/2002-privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi materialului săditor,precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată.

De asemenea,I.T.C.S.M.S. Dolj şi Filiala Gorj este instituţie publică, funcţionând ca şi autoritate competentă teritorială, derularea activităţilor specifice fiind realizate prin personal de specialitate.

“Având în vedere cadrul tehnic şi legislativ statuat de actele normative menţionate în deplină concordanţă cu Directivele Comisiei Europene în domeniu, personalul I.T.C.S.M.S. Dolj şi al Filialei Gorj îşi desfăşoară activitatea cu profesionalism, respectă principiile ce stau la baza exercitării funcţiei publice privind legalitatea,imparţialitatea şi obiectivitatea, transparenţa, eficienţa şi eficacitatea, responsabilitatea, orientarea către client, stabilitatea în exercitarea funcţiei publice şi subordonarea ierarhică pentru efectuarea controlului, certificarea identităţii şi a calităţii seminţelor, înregistrarea, supravegherea, monitorizarea şi acreditarea operatorilor economici furnizori de seminţe şi material săditor, în toate etapele producerii, prelucrării şi comercializării seminţelor şi materialului săditor, conform legislaţiei în vigoare”, susţine inspector şef, dr.ing.Muller Marilena – Ofelia.

I.T.C.S.M.S. Dolj a fost acreditat în luna mai 2004 în conformitate cu Ordinul MAPAM 506/2002, iar în lunile August 2007, Iulie 2011 si Februarie 2016 a fost reacreditat respectind Standardul SR EN ISO 17025/2005-“Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari in etalonari”,realizindu-se un sistem al calitatii prin procedurile de sistem si cele operationale implementate cu maxima exigenta.

Activitatea personalului I.T.C.S.M.S. Dolj este destul de complexa, atit in teren cit si in laborator, dovedind operativitate, solicitudine si receptivitate, fiind concretizata prin:

Inregistrarea si eliberarea autorizatiilor de functionare pentru operatorii economici ce desfasoara operatiuni de producere,prelucrare si/sau comercializare a semintelor si materialului saditor,inclusiv instruirea, testarea si atestarea de specialitate pentru activitati specifice,conf.Ord.MADR769/2009 cu modificarile si completarile ulterioare

 • Supravegherea si monitorizarea activitatii operatorilor economici inregistrati:
 • 27 operatori economici noi inregistrati si autorizati pentru desfasurarea activitatilor

solicitate, din care 22 operatori economici pe raza judetului Dolj si 5 operatori economici pe raza jud.Gorj;

 • 29 autorizatii eliberate noilor operatorilor economici inregistrati,din care 24 autorizatii pentru operatorii economici din judetul Dolj si 5 autorizatii pentru operatorii economici din judetul Gorj;
 • 111 certificate atestare eliberate personalului operatorilor economici, din care 88

certificate atestare pentru personalul ce isi desfasoara activitatea pe raza judetului Dolj si 23 certificate atestare pentru personalul ce isi desfasoara activitatea pe raza judetului Gorj, personal instruit si atestat pentru activitatea de producere, prelucrare si/sau comercializare de catre o comisie de inspectori oficiali desemnata prin decizie, conform procedurii de sistem.

 • Supravegherea si monitorizarea activitatii a 219 operatori economici inregistrati, din care 166

operatori economici pe raza judetului Dolj si 53 operatori economici pe raza judetului Gorj; (prin intocmirea fiselor de supraveghere si monitorizare anuale, a proceselor verbale de constatare a bazei materiale, verificarea documentelor de calitate si conformitate ale furnizorilor si a registrelor de intrari-iesiri) carora li s-au aplicat vize anuale pe 369 autorizatii, din care 294 autorizatii eliberate pe raza judetului Dolj si 75 autorizatii eliberate pe raza judetului Gorj;

 • au fost retrase definitiv autorizatiile de functionare pentru activitatile de producere, prelucrare

si/sau comercializare a semintelor si materialului saditor la 15 operatori economici, respectiv 16 autorizatii pe raza jud.Dolj si Gorj;

 • Elaborarea programului anual de multiplicare a semintelor si materialului saditor pe specii, soiuri si categorii biologice, pe baza declaratiilor de multiplicare ale operatorilor economici inregistrati destinate asigurarii necesarului propriu sau comercializarii (prin verificarea documentelor depuse la declaratiile de multiplicare pentru validare si inscrierea lor in programul anual de multiplicare).

Exemplificind: In anul 2018, la nivelul judetelor Dolj si Gorj, s-au inscris la multiplicare si s-au efectuat controale in cimp prin personalul atestat la 4.838,26 ha / 297 parcele, astfel:

 • cereale paioase         = 4.111,14 ha /    127 parcele, astfel:
 • griu     = 3.466,63 ha /  106 parcele;
 • orz cu 2 si 6 rinduri        =    523,61 ha /   17 parcele;
 • ovaz                     =      10,00 ha /     1 parcela;
 • triticale                      =    110,00 ha /    3 parcele;
 • porumb =     102,00 ha /    2 parcele;
 • arahide =         1,25 ha /   2 parcele;
 • floarea-soarelui =       10,00 ha /   1 parcela;
 • mustar                                 =      240,00 ha /   4 parcele;
 • plante furajere =      346,92 ha / 11 parcele;

(lucerna,mazare furajera)

 • legume =        18,10 ha /  14 parcele;
 • material saditor pomicol  =          8,85 ha / 136 parcele.

si viticol Dolj si Gorj

 • Asigurarea controalelor specifice in scopul mentinerii calitatii semintelor- prin efectuarea inspectiilor in cimp-prevazute de actele normative pentru fiecare cultura precum si prin eliberarea adeverintelor de transport si a documentelor de inspectie in cimp, eticheta si documentul de saminta necertificata final.

In urma examinarii culturilor semincere in perioadele optime de vegetatie, in functie de specie, s-au intocmit fisele de control de catre inspectorii oficiali ai I.T.C.S.M.S. Dolj si, dupa caz, Rapoartele de neconformitate constatate cu termene de corectare.Materializarea in practica a programului anual de mutliplicare si, implicit, a inspectiilor in cimp este exprimata prin competentele demonstrate de cei 219 operatori economici inregistrati si autorizati pentru producerea,prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor.

Operatorilor economici producatori de sămânţă li s-au eliberat 1.312 adeverinte de transport corespunzator productiei recoltate, 192 Documente de inspectie in cimp cu decizia ADMIS.

 • Certificarea finala a semintelor si materialului saditor , pe baza declaratiilor de certificare ale operatorilor economici, respectiv a esantioanelor oficiale prelevate de personalul instruit, testat si acreditat al institutiei, precum si a rezultatelor testarii oficiale realizate in laborator, prin metode si tehnici de lucru standardizate si armonizate la nivelul Comunitatii Europene. In acest sens, personalul instruit si atestat ca esantionori, au prelevat pe raza jud.Dolj si Gorj 583 esantioane de laborator/ 17.860,08 to, din care:
 • admise = 560 / 17.531,08 to;
 • respinse =   23/       329 to.

Confirmarea calitatii semintelor si materialului saditor certificat este realizata prin analize de laborator

(umiditate, puritate fizica, MMB, germinatie, stare sanitara, cold-test,viablitate), materializata prin:

 • determinari de laborator (oficiale si informative) = 3.113, din care:
 • 619 analize oficiale;
 • 494 analize informative (puritate, umiditate,germinatie).
 • Notificarea si monitorizarea stocurilor de seminte existente la operatorii economici inregistrati si

autorizati pe raza jud.Dolj si Gorj,pina la 30 iunie 2018, prin verificarea declaratiilor de stoc, inregistrarea, esantionarea loturilor declarate (cereale paioase, porumb, floarea-soarelui, lucerna, legume, flori, sfecla furajera, mixtura –pentru gazon), eliberarea buletinelor de analiza oficiala conform rezultatelor din analiza germinatiei si vignetarea loturilor;

 • loturi reanalizate din stoc = 88,din care:
 • loturi admise pentru comercializare cu Buletine de analiza oficiala = 80;
 • loturi respinse pentru comercializare cu Buletine de analiza oficiala =

In urma rezultatelor obtinute, au fost eliberate operatorilor economici inregistrati si autorizati:

 • 583 documente oficiale de calitate, respective 101.865 etichete oficiale si eticheta furnizorului

pentru 17.860,08 to, in functie de categoria biologica certificata, iar persoanelor fizice care au solicitat analize informative le-au fost eliberate 252 buletine de analiza informative.

In ceea ce priveste cantitatea de saminta de griu, orz cu 2 si 6 rinduri, ovaz, triticale, secara certificate in judetele Dolj si Gorj, odata cu eliberarea Documentelor oficiale de calitate, inspectorii oficiali au certificat existenta loturilor prin eliberarea Documentelor oficiale de calitate pentru 528 loturi–respectiv 17.573,75 to grau, orz, triticale, secara atit pentru comercializare cit si pentru necesar propriu.

 • Supravegherea si monitorizarea operatorilor economici inregistrati si autorizati, prin imprimarea

etichetelor oficiale si atribuirea documentelor oficiale de certificare prin supraveghere, in urma notificarilor si reambalarilor solicitate de acestia;

 • Porumb, lucerna, legume, mixturi pentru gazon,sfecla furajera, flori, trifoi, reambalate prin supraveghere oficiala de catre inspectorii oficiali, eliberindu-se 46 documente oficiale de certificare prin supraveghere, cu testarea germinatiei pentru 5% din loturile solicitate a se reambala;
 • Inspectorii oficiali au asigurat exercitarea controlului in scopul mentinerii calitatii semintelor si

materialului saditor de inmultire si plantare, la toate categoriile in precontrol si postcontrol, prin prelevarea esantioanelor si expedierea acestora la centrele de testare pentru:

 • 79 esantioane de grau si orz.

In urma auditului extern efectuat in anul 2018 de echipa de auditori externi din cadrul Laboratorului Central Bucuresti s-a constatat ca laboratorul I.T.C.S.M.S. Dolj are un sistem de management al calitatii documentat, iar activitatea se desfasoara avind la baza dezideratul “cresterea calitatii serviciilor prestate, eficacitatea, eficientizarea, satisfactia clientului”.

Stabilirea sistemului de management s-a realizat pe baza fiecarei analize a elementelor de intrare si elementelor de iesire, pe baza controlului intern implementat, a Raportului de audit intern, a Raportului de audit extern si pe baza a 80 feed-back-uri

Pe linga imbunatatirea si continuarea activitatilor curente, pentru anul 2019, I.T.C.S.M.S. Dolj isi

propune urmatoarele obiective:

 • Intarirea capacitatii administrative si reforma institutionala a I.T.C.S.M.S. Dolj in vederea mentinerii unui inalt nivel calitativ al serviciilor noastre in scopul satisfacerii tuturor cerintelor clientilor nostri actuali si potentiali si in concordanta cu cerintele standardelor U.E.
 • Imbunatatirea continua a sistemului calitatii si a activitatii de laborator prin mentinerea unui management performant ;
 • Asigurarea perfectionarii si cresterii cunostintelor profesionale ale salariatilor prin organizarea de

cursuri atit in cadrul institutiei cit si in afara ei, salariatii necesitind sa aiba o pregatire polivalenta, pentru indeplinirea oricarei sarcini in cadrul Inspectoratului;

 • Continuarea actiunilor de autorizare si monitorizare a operatorilor economici;

“Principiul de baza al angajarii noastre este consolidarea si mentinerea reputatiei cistigate in competenta pentru asigurarea calitatii, printr-un sistem de management al calitatii performant, actionind cu cinste si integritate, promovind corectitudinea, increderea si lucrind ca o echipa competenta dedicata performantei, oferind un serviciu public de calitate beneficiarilor finali de seminte si material saditor, controlat si certificat”, a mai spus Inspector sef, Dr.ing.Muller Marilena – Ofelia