Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 17 decembrie

0
520

1. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 20212025
și a documentelor aferente
Strategia Națională Anticorupție (SNA) 20212025 aprobată de Guvern a fost inițiată de
Ministerul Justiției, în urma unui amplu proces de consultare publică ce a debutat la nivel
tehnic la finalul anului precedent. Aprobarea Strategiei răspunde nevoilor reale ale societății
românești și, totodată, reprezintă îndeplinirea uneia dintre țintele importante asumate de
România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în domeniul justiției.
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a plății contribuției financiare
voluntare a României la fondul special destinat sprijinirii activității Grefei
Curții Europene a Drepturilor Omului
Hotărârea de Guvern aprobă plata echivalentului în lei a sumei de 50.000 de euro,
reprezentând contribuția financiară voluntară a României către fondul special destinat
sprijinirii activității Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului. Suma va fi suportată de
la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe 2021 pentru Ministerul Afacerilor Externe.
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea celei dea doua plăți parțiale a contribuției
financiare restante a României pentru anul 2019 la programele operaționale ale
Agenției Spațiale Europene (ESA)
Hotărârea de Guvern aprobă plata sumei de 54,8 milioane lei reprezentând cea dea doua
plată parțială a contribuției financiare restante a României pentru anul 2019 la programele
operaționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA).
Suma va fi suportată din bugetul aprobat pe 2021 pentru Ministerul Cercetării, Inovării și
Digitalizării. Participarea la programele ESA este în măsură să aducă valoare adăugată
crescută atât în termeni economici, cât și de recunoaștere și prestigiu pentru capacitățile
științifice și industriale românești implicate. Prin programele ESA sa obținut un retur al
contribuției naționale de 8691% pentru perioada în care contribuția a fost achitată,
capacitățile naționale permițând creșterea la 96%, un nivel mult superior celui obținut în
programele de cercetaredezvoltareinovare ale Uniunii Europene.
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2021 S.C.
Uzina Mecanică Orăștie SA

GUVERNUL ROMÂNIEI
Hotărârea aprobată de Guvern a fost elaborată având în vedere:

realizările indicatorilor economicofinanciari la finalul anului 2020;

nivelul veniturile totale ale societății este fundamentat la nivelul realizat al anului
2020, fiind în sumă 12,693 milioane lei;

nivelul cheltuielilor totale este în scădere cu 3,67% față de nivelul realizat la finalul
anului 2020, fiind în sumă de 17,146 milioane lei;

nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat în funcție de necesarul de materiale și
servicii necesare desfășurării în condiții de siguranță în exploatare, precum și în
condiții normale a activității;

5. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile
aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor
Interne Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al
judeţului Bacău

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

PARTEA II

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în
cadrul fiscalbugetar pe anul 2022

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscalbugetare,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Proiectul de lege privind stabilirea plafoanelor de cheltuieli pentru anul 2022 și Ordonanța
de Urgență privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru
modificarea unor acte normative aprobate de Guvern fac parte din pachetul legislativ ce va
sta la fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2022.

Actele normative includ măsuri pentru evitarea dezechilibrelor bugetare și pentru limitarea
cheltuielilor, în contextul în care România se află în procedură de deficit excesiv din anul
2020, din cauza deficitului bugetar peste limita de 3%.

Guvernul României respectă angajamentele asumate în relația cu Comisia Europeană de a
avea în 2022, un deficit de 6,2% din PIB pe metodologia ESA, ceea ce este echivalentul
unui deficit de 5,84% din PIB pe metodologia cash.

Măsuri privind salarizarea:

În 2022, se menține cuantumul brut al salariilor și sporurilor de care beneficiază
personalul din administrația publică centrală și locală, inclusiv personalul care ocupă
funcții de demnitate publică și funcții asimilate acestora, la nivelul acordat pentru
luna decembrie 2021.