„Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMAre profesională continuă”, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

0
1115

În luna iulie, Inspectoratul Școlar Judeţean Dolj finalizează, după doi ani de implementare, proiectul „QualForm- Asigurarea CALității educației prin FORMare profesională continuă”. Bugetul total previzionat al proiectului este de 6.569.353,45 lei, din care ISJ Dolj gestionează 1.152.716,71 lei. „Grupul ţintă”, la nivelul județului DOLJ este format din: 152 de cadre didactice din şase unități școlare; opt manageri școlari din şase instituţii de învăţământ din teritoriu .

Proiectul a avut ca obiectiv general Dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale personalului didactic și a managerilor școlari la nivelul județelor Dolj și Gorj, creșterea motivației și a stabilității pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătățirii calității educației, a accesului  echitabil la educație, a prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii, după cum a precizat prof. Ani Drăghici, inspector pentru Proiecte educaţionale, învăţământ particular şi alternative educaţionale. Obiectivele specifice ale proiectului: Atragerea și menținerea în şase școli din județul Dolj a resursei umane calificate, competente și motivante, capabile să furnizeze o educație de calitate și să realizeze incluziune școlară, prin participarea la programe de formare și dezvoltare profesională continuă; îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 160 de cadre didactice din județul Dolj, care activează în școli defavorizate, prin formare profesională continuă, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor; Îmbunătățirea competențelor echipelor manageriale din școlile țintă, în scopul sustenabilităţii intervențiilor de creștere a calității în educație prin programe de formare profesională continuă și dezvoltare de competențe de management educațional și de antreprenoriat; crearea, dezvoltarea și implementarea a  nouă mecanisme/instrumente de monitorizare și evaluare a calității procesului de educație;  Crearea unui nucleu de resurse umane calificate și motivate în școlile țintă, pentru diseminarea de cunoștințe/metode/ practice de asigurare a calității în educație prin schimb de bune practici; Dezvoltarea competențelor pentru 160 de cadre didactice din școli defavorizate, în accesarea/utilizarea/configurarea tehnologiilor informației și comunicațiilor modern, integrate în procesele educaționale desfășurate în mediul preuniversitar. Programul, acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4586/ 09.08.2017, a avut un impact benefic asupra incluziunii școlare venind în întâmpinarea nevoilor copiilor cu dificultati de învățare, a contribuit la prevenirea abandonului școlar și a incluziunii școlare prin transferul către cadrele didactice participante a unor competenţe relevante. Programul s-a desfășurat modular, realizat prin stagii nondisciplinare (propus de furnizorul de formare continuă vizând alte tipuri de competenţe decât cele prevăzute la categoriile 1 şi 2 de programe, prevăzute în Ordinul MECTS nr. 5564/ 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuăşi a programelor de formare oferite de aceştia şi a OMENCS 5387/ 2016 privind modificarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică).