BRD : Dividende pentru acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 3 mai 2011

0
67

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) BRD – Groupe Société Générale s-a reunit joi, 14 aprilie 2011, la hotelul Crowne Plaza, pentru două şedinţe: Ordinară şi Extraordinară. Conform convocatorului, la Adunarea Generală Ordinară şi la cea Extraordinară au fost îndreptăţite să participe şi să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă de 5 aprilie 2011. La şedinţă au fost prezenţi acţionari reprezentând  83,78 % din capitalul social al băncii. Şedinţele AGA au fost conduse de Preşedintele Consiliului de Administraţie al BRD, Guy Poupet.

Guy PoupetAGA Ordinară a dezbătut şi aprobat situaţiile financiare ale băncii pe anul 2010 (individuale, întocmite conform standardelor româneşti de contabilitate, precum şi individuale şi consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară), pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi a opiniilor auditorului financiar al băncii, compania Deloite Audit SRL.

Reînnoirea mandatelor de administrator

AGA Ordinară a aprobat repartizarea profitului net şi fixarea dividendului pe anul 2010 (dividendul brut este de 0,17957 lei/acţiune). Plata dividendelor va începe în termen de maximum 2 luni de la data Adunării Generale, conform  Hotărârii  AGA. Conform Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, sunt îndreptăţiţi să încaseze dividende aferente anului 2010 acţionarii  înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 3 mai 2011. AGA Ordinară a avut pe ordinea de zi şi a aprobat reînnoirea mandatelor de administrator ale lui Petre Bunescu, Sorin-Mihai Popa, Didier Alix, Jean-Louis Mattei, Bogdan Baltazar, Dumitru Popescu, Sorin Marian Coclitu şi Ioan Cuzman, precum şi numirea în calitate de administratori a Anne Marion-Bouchacourt şi Bernardo Sanchez Incera.

Descărcare de gestiune

De asemenea, s-au discutat şi aprobat: descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exerciţiul financiar al anului 2010, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 şi programul de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2011, remuneraţiile cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2011, limitele generale pentru remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi directorilor, precum şi numirea auditorului financiar al băncii pentru anul 2011, societatea Deloitte Audit SRL şi stabilirea duratei contractului de audit financiar.

Realizarea unor emisiuni de obligaţiuni în perioada

AGA Extraordinară a avut pe ordinea de zi şi a aprobat modificarea si completarea Actului Constitutiv al Bancii, precum şi împuternicirea lui Guy Marie Charles Poupet, preşedinte – director general al băncii, de a semna Actul adiţional şi forma actualizată a Actului Constitutiv. De asemenea, AGA Extraordinară a aprobat realizarea unor emisiuni de obligaţiuni în perioada 2011-2012, într-un plafon maxim de 600 de milioane EUR sau echivalent în lei sau altă valută, precum şi stabilirea datei de 3 mai 2011 ca dată de înregistrare, conform articolului 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

Raportul anual care conţine situaţiile financiare ale anului 2010 aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor a fost transmis astăzi la CNVM şi la Bursa de Valori Bucureşti, conform calendarului de comunicare financiară făcut public la începutul anului, şi este disponibil pentru public şi investitori pe site-ul web al băncii – www.brd.ro.