SRI selecţionează candidaţi pentru cursuri universitare de licenţă organizate de instituţii militare de învăţământ din subordinea MApN

0
132
Sediul_SRIPână la data de 20 martie 2017, elevii din clasa a XII-a şi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat pot aplica pentru unul dintre locurile alocate Serviciului Român de Informaţii la studii universitare de licenţă în cadrul Academiei Tehnice Militare, Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu şi Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.
Detalii privind locurile disponibile şi procedura de înscriere se pot obţine la numerele de telefon 0377721354 sau 0377721369, pentru Bucureşti şi Ilfov, sau la sediile direcţiilor judeţene de informaţii, pentru teritoriu.
Pentru mai multe informaţii despre specializări, probe de concurs şi instituţii militare de învăţământ superior organizatoare, accesaţi site-urile oficiale respective.
http://www.mta.ro – Academia Tehnică Militară
http://www.armyacademy.ro – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”
http://www.unap.ro – Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I”
OFERTA PUBLICĂ DE ŞCOLARIZARE A SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII prin studii universitare de licenţă organizate de Academia Tehnică Militară, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” anul universitar 2017-2018 – sesiunea iulie 2017 ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ – 51 locuri Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament – la specializările: – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului – 1 loc – Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi – 1 loc – Construcţii şi fortificaţii – 3 locuri – Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezică – 1 loc Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare – la specializările: – Echipamente şi sisteme electronice militare – 4 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate1 – 10 locuri – Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare – 6 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – 25 locuri ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” – SIBIU – 16 locuri Facultatea de Ştiinţe Militare – la specializările: – Infanterie – 2 locuri – Cercetare – 3 locuri – Artilerie şi rachete – 1 loc Facultatea de Management Militar – la specializările: – Comunicaţii şi informatică – 6 locuri – Finanţe-contabilitate – 1 loc – Intendenţă – 3 locuri 1 Fosta specializare Transmisiuni UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” – 1 loc Facultatea de Comandă şi Stat Major, la specializarea Logistică – 1 loc Termen de înscriere: 20 martie 2017 Obiectiv: formare ofiţeri care vor fi încadraţi după absolvire în unităţile SRI Durata studiilor: 4 ani la Academia Tehnică Militară, 3 ani la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu şi 3 ani la Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I” Categorie studii: învăţământ de zi, cu frecvenţă Probe eliminatorii: – interviuri de selecţie – evaluare psihologică preliminară – evaluare psihologică complexă – examinare medicală – probe sportive. Probele de concurs sunt precizate pe site-ul instituţiilor organizatoare ale concursurilor de admitere (Academia Tehnică Militară, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu şi Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I”). Condiţii de înscriere: Persoanele care doresc să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă la Academia Tehnică Militară, la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu sau la Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I” pe locurile SRI, trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: – au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii, cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi); – au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2017; – sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie şi elevii din anul final de studii liceale care, la momentul participării la concursul de admitere, vor face dovada absolvirii cu examen de bacalaureat); – au avut, pe perioada studiilor liceale, mediile anuale la purtare minim 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7,00; – cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română; – nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile (potrivit legii); – sunt „apţi medical” conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informaţii; – sunt „apţi psihologic”; – au o conduită civică şi morală corespunzătoare; – nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată; – în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, declară în scris că, după admitere, renunţă la calitatea de membru al acestora; – candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale declară în scris că, după admitere, vor renunţa la aceste calităţi; – sunt dispuşi ca, după finalizarea studiilor în cadrul Academiei Tehnice Militare, Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu sau Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I”, să desfăşoare activităţi în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor SRI, urmând să-şi asume un angajament faţă de instituţie în acest sens; – acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare; – acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 cu scopul de a se constata îndeplinirea criteriilor de compatibilitate pentru accesul la informaţii secrete de stat. Nu se pot înscrie la concursul de admitere: – tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii (potrivit prevederilor din Capitolul II, Secţiunea a 3-a a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare), precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale; – adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibile cu exercitarea profesiei de militar; – cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer al Serviciului Român de Informaţii; – tinerii care anterior şcolarizării au consumat sau au desfăşurat operaţiuni cu plante, substanţe sau amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte. De la condiţiile de înscriere nu se acordă derogări. INFORMAŢII PRIVIND ÎNSCRIEREA În funcţie de domiciliul sau de reşedinţa solicitanţilor: a) pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov – la telefoanele 0377721369 sau 0377721354 (în intervalul orar 800-1500); b) pentru alte localităţi – la sediile direcţiilor judeţene de informaţii din municipiile reşedinţe de judeţ. Detalii privind datele de contact pot fi accesate pe site-ul SRI, în secţiunea Contact.