Mâine, începe proba de interviu pentru ocuparea posturilor de director, respectiv director – adjunct în instituţiilede învăţământ preuniversitar

0
382

În perioada 15 noiembrie – 8 decembrie 2021 se va desfășura proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a publicat metodologia şi graficul conform cărora se va desfăşura proba de interviu, în Dolj fiind opt Comisii de evaluare, Centrul de concurs fiind la Liceul “Traian Vuia” din Craiova.

Cei 234 de candidați admiși la proba scrisă din județul Dolj au depus 695 de opțiuni pentruproba de interviu. În conformitate cu OME nr. 4597/2021, art. 5, alin. II, lit. c), Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de învățământ, are urmatoarea componență: președinte – un inspector școlar; membri: doi reprezentanți ai unității de învățământ, dintre cadrele didactice titulare ale unității de învățământ, aleși prin vot secret de către consiliul profesoral, un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului județean, desemnat prin hotărâre a consiliului județean (în cazul unităților de învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă) șiun reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional.Fiecare comisie este asistată tehnic de un secretar, fără drept de evaluare. Consiliile profesorale din unitățile de învățământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie și un membru supleant. În cazul în careautoritățile locale nu au desemnat un reprezentant, membru de drept al comisiei de evaluare a interviului devine cadrul didactic desemnat ca membru supleant de către consiliul profesoral al unității de învățământ.

Opt Comisii de evaluare şi un Centru de concurs, în Dolj

În județul Dolj vor funcționa un număr de opt comisii de evaluare a probei de interviu. Fiecare comisie va evalua câte şase candidați/zi. Centrul de concurs pentru proba de interviu este organizat la Liceul ”Traian Vuia” Craiova. Durata probei de interviu este de 60 de minute pentru fiecare candidat. În cadrul acestuia se evalueazăcompetențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unei strategii de dezvoltare a unității de învățământ pentru care candidează, abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin raportare la contextul și specificul unității de învățământ pentru care candidează și competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului. Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare. Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte se aplică prevederile Procedurii operationale nr. 34362/2021, privind organizarea, desfașurarea și evaluarea probei de interviu, elaborată de Ministerul Educației. Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 48 de ore de la afișarea rezultatului.Este declarat admis la proba de interviu candidatul care a obtinut cel putin 7 puncte. “Reamintim faptul că în vederea participării la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în județul Dolj s-au înscris 379 cadre didactice pentru cele 257 de funcții vancante scoase la concurs (191funcții vacante de director, 66 funcții vacante de director adjunct). Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante, programarea candidațilorpentru proba de interviu sunt afișate la sediul instituției I.Ș.J. Dolj, strada Ion Maiorescu nr. 6 și pe site-ul https://www.isjdolj.ro/Concurs-directori“, se menţionează în comunicatul ISJ Dolj.