Modificări în mobilitatea cadrelor didactice

0
96

Despre programul mobilităţii cadrelor didactice, am amintit în urmă cu câteva zile şi nu-l mai aducem în atenţie. Vorbim numai despre modificările apărute, în comparaţie cu anul şcolar precedent, ceea ce este primordial fiind statutul elevului şi cadrului didactic, cu tot ceea ce presupune – drepturi şi obligaţii.

Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar are modificări de la un an la altul, , dar, pentru ultima schimbare este accept unanim, interesul fiind al elevului şi cadrului didactic, în proporţii egale. Pentru anul şcolar 2015/2016 se stipulează: „ Statutul cadrului didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră – ordine de ministru, decizii ale inspectorului şcolar general, dispoziţii de repartizare . ” În noua reglementare, valabilă pentru 2016/2017, se menţionează: „… Cadrele didactice titulare, care şi-au completat norma didactică de predare – învăţare – evaluare pe perioadă nedeterminată sunt cadre didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mia multe specializări. Acestot cadre didactice titulare li se va constitui norma didactică predare – învăţare – evaluare în unităţile de învăţământ ori pe specializările precozate în decizia de completare de normă didactică pe perioadă nedeterminată”.

Şi psohopedagogia are regulile ei

O altă modificare se referă la absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă şi scurtă durată/postliceal/mediu încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, care au obligaţia să finalizeze pregătirea psihopedagogică. În normativele trecute, se stipula un termen de cinci ani de la angajarea în învăţământ. Absolvenţii cu diplomă din învăţământul superior de lungă durată, care nu obţineau 60 de credite prin modulele organizate, dar obţineau cel puţin 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, se puteau încadra numai în învăţământul preuniversitar obligatoriu, în palatele şi cluburile copiilor şi pe catedre de pregătire/instruire practică. Acum, pentru 2016/2017, a scăzut cu un an finalizarea pregătirii psihopedagogice, de la cinci la patru ani. De asemenea, „absolvenţii cu diplomă de absolvire/certificat de competenţe ai învăţământului postliceal/terţiar nonuniversitar/ai şcolilor de maiştri / ai şcolilor de antrenori au obligaţia de a fectua pregătirea psihopedagogică, în conformitate cu Normele metodologice … Maiştrii instructori şi antrenorii încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar care nu au dobândit definitivarea în învăţământ au obligaţia ca, în termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a ordinului a ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5286/2015, să obţină Certificatul de pregătire psihopedagogică.”

Lavinia Elena Craioveanu

Norme pentru toţi

Pentru anul şcolar următor, sunt mai multe prevederi noi, în ceea ce priveşte mobilitatea personalului didactic. Astfel, noua metodologie prevede mai multe etape, într-o ordine bine stabilită. S-a pornit de la constituirea tuturor catedrelor, prioritate având norma didactică de predare a personalului titular, apoi venind întregirea normei, pentru titularii din cel puţin două unităţi de învăţământ. Urmează completarea de program şi stabilirea personalului didactic care îndeplineşte vârsta legală de pensionare, la data de 1 septembrie 2016 şi se menţine în activitate ca titular, pentru 2016/2017, în funcţia didactică, până la trei ani peste vârsta de pensionare, raportată cu 1 septembrie 2016. Vor stabilite posturile vacante şi a celor rezervate, în conformitate cu legislaţia, precum şi transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate – restructurarea reţelei şcolare ori desfiinţarea unor unităţi de învăţământ – la care se adaugă pretransferul consimţit între instituţiile şcolare, la cerere, pe criteriul apropierii de domiciliu.

Elevii şi profesorii sunt principalii beneficiari

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a luat act de astfel de prevederi legale noi şi a trimis, către unităţile din teritoriu, tot ceea ce trebuie făcut, obiectivele fiind foarte simple şi concise: elevul şi profesorul să aibă beneficii. „Sunt multe modificări şi cred că le-aşi observat şi dumneavoastră. Se vor stabili şi continuităţi pentru detaşare la cerere, în baza mediei obţinute la concursul naţional, sesiunea 2016, şi ocuparea posturilor didactice sau a catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă determinată, prin concurs naţional, în baza otei de minimum şapte, obţinute la concursul naţional de specialitate. Sunt foarte multe modificări, dar, din punctul nostru de vedere, vin în sprijinul elevului şi al profesorului, fiindcă este cel mai important lucru”, a precizat prof.  Lavinia Elena Craioveanu, inspecrtor general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.