Buletinul ne scoate din buzunar 11 lei

0
45

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi ori de reprezentantul său legal, are obligaţia să solicite eliberarea Cărţii de Identitate, prezentând la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor următoarele documente: cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor şi de unul dintre părinţi sau de către reprezentantul său legal; actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal, precum şi prezenţa acestuia la ghişeu împreună cu minorul; documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox; certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie xerox; chitanţa reprezentând contravaloarea Cărţii de Identitate (7 lei) achitată la casieria SPCEP Craiova; taxă extrajudiciară de timbru în cuantum de 4 lei.

Potrivit reprezentanţilor Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică sau juridică la care este încredinţat în plasament. Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată la ghişeu, se poate autentifica la notarul public sau, după caz la misiunea diplomatică a României din statul în care se află părintele care dă declaraţia. În cazul în care părintele sau reprezentantul legal nu este titularul actului de spaţiu, este necesar consimţământul proprietarului.

SPCEP Craiova:

“Facem un apel către cetăţenii municipiului Craiova în vederea verificării valabilităţii actelor de identitate şi prezentării la serviciul nostru în scopul eliberării unor noi acte de identitate”.

 

Programul de lucru cu publicul:

Depuneri acte: Luni şi vineri – 8.30-16.30; Miercuri – 8.30-18.30

Eliberări acte: Marţi – 8.30-16.30; Joi – 8.30-18.30