Anunţ publicitar

0
258

Anunţ

 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea de Guvern nr. 1027/2014, Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj organizează concurs la sediul din Craiova, str. Constantin Lecca nr. 32, pentru ocuparea postului de „muncitor calificat – fochist”, treapta profesională II, în cadrul Serviciului juridic şi administrativ.

Concursul pentru ocuparea postului vacant se va desfăşură astfel:

– selecţia dosarelor de înscriere în data de 25.05.2020 ora 1200

– proba scrisă în data de 03.06.2020 ora 10oo

– interviul în data de 09.06.2020 ora 10oo  

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până în data de 22.05.2020, orele 16.00 la sediul Direcţiei Judeţene de Pază şi Servicii Dolj, din Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32, judeţul Dolj.

Condiţii de participare la concurs:

  1. Condiţii generale, în conformitate art.3 din Regulamentul-cadru de aplicare a prevederilor H.G. nr. 286/2011;
  2. Condiţii specifice:
  • să aibă studii medii/generale;
  • să fie absolvent al unui curs de calificare in domeniu şi să deţină certificat de calificare;
  • să deţină autorizaţie de fochist eliberată de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.), pentru a deservi cazane de abur şi apa fierbinte, în termen de valabilitate;
  • să aibă vechime în specialitatea postului de minimum 7 ani.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs vor fi disponibile la avizierul instituţiei şi pe site-ul Direcţiei Judeţene de Pază şi Servicii Dolj. Persoane de contact: Brăiloiu Lenuţa şi Berceanu Florentina Laura, la telefon  0251/415841.