Doar în această lună se depun cererile de subvenţionare a motorinei

0
169

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) atrage atenţia că, în cursul lunii decembrie 2015, se depun cererile de acord prealabil pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2016. Cererile se primesc la Centrul Judeţean Dolj al APIA pe raza căruia sunt situate exploataţiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.

Beneficiarii sunt prevăzuţi la art. 4 din HG nr. 1174/2014, respectiv: producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole; producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole.

Mai pot fi beneficiari: organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Condiţiile de acordare sunt precise

Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de acordare în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care producătorii agricoli îşi desfăşoară activitatea: a) să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier); b) să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz; c) să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţiile protejate (sere şi solarii), precum şi cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; d) să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor al ANSVSA sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; e) suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha; f) să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat; g) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

Solicitantul să nu aibă debite

Cererea de acord prealabil se depune documente precum: a) copie a documentelor de identitate şi a documentelor de înregistrare; b) adeverinţă eliberată de Primărie cu suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate /cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; d) adeverinţă eliberată de către Oficiul Naţional al Viei şi al Produselor Vitivinicole pentru suprafeţele cu vie, după caz; e) situaţia suprafeţelor şi a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat si/sau producţia de ciuperci estimată; f) copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; g) situaţia privind calculul efectivului rulat/mediu anual, în funcţie de specie, întocmită de beneficiar ; h) dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz; i) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz; j) cantităţile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătăţiri funciare; k) angajamentul solicitantului persoana fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului anexa 5 din ordin.

Încă nu se ştie valoarea accizei pentru 2016

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrele APIA judeţene, în termen de cel mult 20 lucrătoare de la data depunerii cererii de acord. În anul 2016, diferenţa dintre rata accizei standard prevăzută în coloana 3 din Anexa nr.1 de la Titlul VIII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi rata accizei reduse prevăzute la alin. (2), se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare. Valoarea accizei pentru anul 2016 va fi comunicată de către Ministerul Finanţelor în perioada imediat următoare.

 

Suma totală plătită pe 2015 a fost de 248.328.175,30 lei, cu sursa de finanţare de la bugetul naţional, pentru un număr de 14.067 de beneficiari şi o cantitate totală de 138.152.013,519 litri. Conform OMADR nr. 2.236/2015, contravaloarea accizei a fost de 1,7975 de lei pentru motorina achiziţionată şi consumata în anul 2015.