MEN aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

0
150

Ministerul Educaţiei Naţionale, reprezentat prin ministrul educaţiei Remus Pricopie, a aprobat Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, prin ordinul 4808/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.772 din 23 octombrie 2014.

Conţinutul metodologiei se referă cadrelor didactice din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar. Potrivit legii, examenul de definitivat se va susţine în unităţile de învăţământ care permit organizarea acestuia atât pentru cadrele didactice care susţin examenul, cât şi pentru comisia de evaluare. Centrele de examen vor fi stabilite de către administraţia inspectoratelor şcolare. Proba constă în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă şi o probă scrisă, cu subiecte elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare în conformitate cu programele specifice pentru examen, aprobate de ministrul educaţiei naţionale. Examenul se va susţine în limba română, iar profesorii care predau în limbile minorităţilor naţionale, au ocazia să susţină proba în limba de predare la clasă. Cadrele didactice se pot înscrie la examenul de definitivat în cadrul unităţilor de învăţământ în care activează şi vor susţine proba la una din disciplinile pe care o predau sau pot fi înregistraţi în baza specializărilor trecute în diploma pe care o posedă sau a unui certificat de absolvire a cursurilor postliceale cu durata de minimum 1,5 ani, aprobate de MEN. Persoanele care se vor înscrie la examenul de definitivare în învăţământ trebuie să aibă dovada absolvirii programului de pregătire psihopedagogică (foaie matricolă sau anexă la diploma de licenţă/master sau certificat oferit de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic).

Condiţii de înscriere la examenul de definitivare în învăţământ

Pentru a se putea înscrie la examen, candidaţii trebuie să împlinească câteva condiţii esenţiale: să aibă un stagiul de predare de cel puţin un an în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, să obţină media notelor finale de la inspecţiile speciale de cel puţin 8(opt) şi să aibă calificativul parţial „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul şcolar în curs. Înscrierile pentru susţinerea examenului de definitivare se pot face până pe 21 noiembrie a.c. Dosarele vor fi transmise către Inspectoratele Şcolare, care, în cele din urmă, le vor înregistra în aplicaţia Ministerului Educaţiei Naţionale până pe 19 decembrie a.c. În acest an, examenul de susţinere a probei scrise este programat pe data de 9 iulie. Contestaţiile se vor depune la centrele de examen, iar lucrările contestate vor fi resigilate, secretându-se şi nota de la prima evaluare.

ELIZA BOTNARI