Admiterea pentru anul universitar 2015-2016

0
318

Universitatea din Craiova desfăşoară în perioada 0624 iulie 2015, Admiterea pentru anul universitar 2015-2016 la cele 10 facultăţi din structura acesteia. Pentru ciclul I – Studii Universitare de  Licenţă la cele 54 de domenii şi 105 specializări sunt scoase la concurs 2850 de locuri la Buget şi 2769 la taxă. Oferta educaţională poate fi vizualizată pe panourile din Holul Central al Universităţii, strada A.I.Cuza, Nr. 13, unde vor  fi prezentate  informaţii despre programele de studiu, în contextul sistemului de credite transferabile. Informaţiile sunt disponibile şi pe site-ul www.ucv.ro, dar şi la sediul fiecărei facultăţi.

Tinerii care vor să se înscrie la facultăţile din cadrul Universităţii din Craiova trebuie să plătească o taxă de înscriere de 100 de lei. Taxa anuală pentru studiile de Licenţă este de 3000 de lei, excepţie fac programele de la Facultatea de Agricultură şi Horticultură, unde viitorii studenţi trebuie să achite 2500 de lei pe an şi programul Arte, unde taxa anuală este de 4500 de lei.

Cei care vor să urmeze cursurile Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic trebuie să achite 1500 de lei, dacă au o singură specializare şi 1700 de lei pentru facultăţile cu două specializări (Ex Facultatea de Litere, programul Română -o limbă străină). Taxele la DPPD sunt pentru cei trei ani de studiu.

La concursul de admitere în ciclul I – studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

La Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii dosarele pot fi depuse în perioada 13-26 iulie, iar admiterea se va face prin concurs de dosare. Rezultatele vor fi afişate în data de 27 iulie. La Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii sunt disponibile 356 de locuri la Buget şi 84 de locuri la Taxă.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport scoate la concurs 96 de locuri la Buget şi 194 la Taxă. Candidaţii se pot înscrie în perioada 13-18 iulie, iar probele de aptitudini vor avea loc în zilele de 20, 21 şi 22 iulie. Rezultatele vor fi afişate  pe 23 iulie.

La Facultatea de Litere înscrierile se vor face în perioada 20-25 iulie la specializările pentru care admiterea se face prin concurs de dosare. La domenile Muzică şi Teatru, înscrierile se vor face între 20 și 22 iulie. Prima probă eliminatorie va avea loc în data de 23 iulie, iar în 24 iulie vor avea loc probele de aptitudini. La domeniul Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, înscrierile se fac între 20 și 23 iulie, iar proba eliminatorie va avea loc pe 24 iulie. Rezultatele la Facultatea de Litere se vor afişa pe 27 iulie. Sunt scoase la concurs 313 locuri la Buget și 423 la Taxă.

La Facultatea de Teologie înscrierile se fac în perioada 6-21 iulie. La domeniul Teologie, vor avea loc probe eliminatorii în zilele de 22 și 23 iulie, și anume examen psihologic și verificarea aptitudinilor muzicale, iar în data de 24 iulie va avea loc proba scrisă la Teologie dogmatică. La domeniul Arte Vizuale, probele eliminatorii (examen psihologic și interviu) vor avea loc în zilele de 22-23, iar în 24 iulie va avea loc proba practică la desen. Rezultatele finale pentru ambele domenii vor fi afișate în data de 27 iulie. Sunt scoase la concurs 61 de locuri la Buget și 39 la Taxă.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor organizează înscrieri în perioada 13-24 iulie, iar admiterea se va face prin concurs de dosare. Doar pentru probele cu predare în limba engleză va fi organizată o probă de competență lingvistică în data de 25 iulie, urmând ca rezultatele să fie afişate în 26 iulie. Sunt disponibile pentru admitere 462 de locuri la Buget şi 630 la Taxă.

La Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale înscrierile se fac în perioada 13-22 iulie, iar admiterea se face prin concurs de dosare. Excepţie face domeniul Drept/Buget, pentru care candidaţii trebuie să dea o probă scrisă tip grilă în data de 24 iulie. Rezultatele vor fi afişate în data de 25 iulie. Sunt disponibile 359 de locuri la Buget şi 691 la Taxă.

La Facultatea de Mecanică absolvenții de bacalaureat se pot înscrie în perioada 13-26 iulie, iar admiterea se va face prin concurs de dosare. Rezultatele vor fi afișate în data de 27 iulie. Sunt scoase la concurs 315 locuri la Buget și 225 la Taxă.:

La Facultatea de Inginerie Electrică înscrierile se pot face în perioada 13-25 iulie, iar rezultatele vor fi afișate în data de 25 iulie. Sunt disponibile pentru admitere 283 de locuri la Buget și 42 la Taxă.

La Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, la domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei înscrierile se fac în perioada 13-23 iulie, iar admiterea se va face prin concurs. Proba scrisă va avea loc pe 25 iulie. La domeniile Ingineria Sistemelor, Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, Mecatronică şi Robotică va fi concurs de dosare, iar înscrierile vor fi organizate în prioada 13-25 iulie. Pentru programele cu predare în limba engleza va fi un test lingvistic în data de 23 iulie. Rezultatele vor fi afișate în 26 iulie. Sunt scoase la concurs 291 de locuri la Buget și 95 la Taxă.

La Facultatea de Agricultură şi Horticultură înscrierile se fac în perioada 13-25 iulie, iar admiterea se va face prin concurs de dosare. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 26 iulie. Sunt scoase la concurs 314 locuri la Buget și 346 la Taxă.

Actele necesare :

                     Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor depune un dosar mapă care cuprinde următoarele documente:

–          Fişa de înscriere – ciclul I – de studii universitare de licenţă. În raport de specificul fiecărei facultăţi, decanatele mai pot adăuga alte date pe care le consideră de utilitate,

–         diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original şi foaia matricolă; absolvenţii de liceu din promoţia 2014/2015 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

– foaia matricola; certificatul de naştere în original si copielegalizarea se poate efectua şi de către comisiile de admitere ale facultăţilor;

– adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de cabinetele medicale şco­la­re, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie; candidaţii înscrişi la domeniul Educaţie fizică şi sport vor prezenta, la înscriere, în mod obligatoriu, o adeverinţă medicală vizată de Policlinica pentru Sportivi Craiova;

– două-trei fotografii (opţional, pentru fiecare facultate);

– acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certifi­catele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeve­rinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţământ, conform legii; copie carte de identitate.