Testul grilă la Limba română și Matematică, pentru colegiile naționale militare, nu se va mai susține anul acesta

0
497

Testul grilă de verificare a cunoştinţelor la Limba şi literatura română şi Matematică, programat în data de 21 mai 2020 ca primă etapă pentru admiterea în colegiile naţionale militare, nu se va mai susţine în acest an.

Candidaţii care participă la admiterea în învăţământul liceal militar vor fi ierarhizaţi şi repartizaţi computerizat, prin aplicaţia informatică ADLIC. Aceasta se va face în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu naţional militar, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere prevăzută la pct. I, din anexa nr.2 din Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4.948 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 şi a opţiunilor exprimate. Conform ordinului, media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a (80%) şi media generală de absolvire a claselor V – VIII (20%).

Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut Evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă.

Părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.

Birourile de Informare Recrutare din cadrul Centrelor Militare Județene vor stabili măsurile necesare pentru finalizarea întocmirii dosarelor de candidat restante și a selecției candidaților care au optat pentru susținerea concursului de admitere în colegiile naționale militare pentru anul școlar 2020-2021.
Dosarele candidaţilor declarați ,,Admis” și ,,Apt” în urma efectuării selecției în centrele zonale de selecție și orientare și a examinării medicale vor fi transmise de către Birourile de Informare Recrutare la colegiile naționale militare la care aceștia au fost arondați până cel târziu la data de 19.06.2020, în vederea introducerii opțiunilor personale în aplicația informatică ADLIC.