S-a stabilit numărul membrilor din Consiliile de Administraţie

0
86

profesoriÎn cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al Inspectoratutlui Şcolar Judeţean Dolj, din data de 29 august 2016, s-a stabilit, pentru anul şcolar 2016-2017, numărul membrilor Consiliilor de Administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică.

 Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4619/22.09.2014, modificată şi completată prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4621/10.08.2015 stipulează  planul de măsuri. Astfel, unităţile de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase şi cele din preşcolar – şapte membri; cele gimnaziale cu cel puţin două clase sau cele profesionale – nouă membri; instituţiile de nivel liceal – 13 componenţi; unităţile de învţământ special, niveluri gimnazial, profesional sau liceal – nouă membri. Pentru unităţile de învăţământ particular, în vederea respectării proporţiei, Consiliul de Administraţie al ISJ Dolj propune celor în drept să analizeze posibilitatea de a forma C.A. , după cum urmează: particular – gimnazial, primar şi preşcolar – şapte membri; liceal şi postliceal – 13 componenţi.dragnea

Drept de vot pentru toţi

Referitor la participarea cu drept de vot a personalului didactic auxiliar şi nedidactic în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin Ordinul MEN nr. 5115/15.12.2014,  „personalul didactic auxiliar la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar care se organizează în compartimente de specialitate aflate în subordinea directorului/directorului adjunct în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ (art. nr.35 din ROFUIP ); personalul nedidactic care îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată , cu modificările şi completările ulterioare şi ale contractelor colective de muncă aplicabile sub directa coordonare a administratorului de patrimoniu”. Cel mai bine explică, prof. Alexandru Dragnea, inspector pentru Management instituţional, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj: „Directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia de a convoca obligatoriu personalul didactic auxiliar, cât şi personalul nedidactic la şedinţele Consiliului Profesoral, în care se dezbat probleme specifice acestor categorii de personal, iar la aceste şedinţe ale Consiliului Profesoral, personalul didactic auxiliar şi cel nedidactic participă cu drept de vot”.