Noi reguli în desfăşurarea concursului pentru managerii de spitale

0
158

Noua procedură de concurs va consta în susţinerea publică a unui proiect de management pe o temă aleasă din cinci domenii prioritare ale managementului spitalicesc şi adaptată la problemele spitalului, unde se candidează. În prezent, concursul de selecţie presupune o probă teoretică constând în rezolvarea unor teste-grile din legislaţia specifică activităţii spitalului public şi din management sanitar, prezentarea unui proiect de management în faţa unei comisii formate din membri ai consiliului de administraţie al spitalului şi un eventual interviu de selecţie.

spital 1Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică noul ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii. Acesta aduc schimbări importante în procesul de selecţie al managerului de spital.

Proiectul va fi prezentat în maximum 20 de minute

Prezentarea proiectului de management se va face pe durata a maximum 20 de minute şi va fi urmată de un interval de maximum 60 de minute de răspuns la întrebări. Comisia de concurs va adresa suficiente întrebări fiecărui candidat pentru a permite evaluarea proiectului de management, precum şi abilităţile manageriale ale candidaţilor. Ordinul de ministru conţine şi modele de grilă generală de evaluare a proiectului de management şi de fişă de evaluare a abilităţilor manageriale. Partea teoretică de legislaţie şi management sanitar va fi evaluată prin întrebările care pot fi adresate de comisia de concurs candidaţilor din bibliografia publicată odată cu anunţul de concurs.

În urma susţinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota finală ca media aritmetică între nota acordată pentru evaluarea proiectului de management şi nota privind evaluarea abilităţilor manageriale ale candidatului.

În vederea asigurării transparenţei privind modul de desfăşurare a concursului, proiectele de management ale candidaţilor se publică pe site-ul spitalului unde se organizează concursul, cu cel puţin 5 zile înainte de data susţinerii publice, iar mass-media, precum şi orice persoană poate participa la susţinerea publică, cu condiţia de a-şi anunţa intenţia prin email la adresa menţionată în anunţul de concurs şi cu privire la care a obţinut confirmarea de participare.

Concursul va fi înregistrat audio/video

spitalMai mult, orice persoană poate adresa întrebări candidaţilor cu condiţia ca aceste întrebări să fie adresate prin email la adresa din anunţul de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data probei. În cazul în care din partea persoanelor interesate sunt primite mai mult de 3 întrebări, comisia de concurs alege prin tragere la sorţi 3 întrebări dintre cele care au legătură cu proiectul de management şi nu vizează opiniile politice, activitatea sindicală, religia, etnia, sexul, starea materială sau originea socială ale candidaţilor.

Prin aceste măsuri de transparenţă se urmăreşte implicarea comunităţii locale în alegerea persoanei care va asigura conducerea spitalului.

În vederea profesionalizării evaluării candidaţilor care participă la concurs, din cadrul comisiei de concurs vor face parte, pe lângă preşedintele consiliului de administraţie, şi două persoane având expertiză teoretică sau practică în domeniul managementului sanitar (fie experienţă de minim 3 ani ca manager de spital, fie calitatea de cadru didactic universitar în specialitatea management sau sănătate publică şi management sanitar). Reprezentantul ales al asociaţiilor de pacienţi din cadrul consiliului de etică al spitalului unde se organizează concursul va avea calitatea de observator fără drept de vot şi notare în cadrul comisiei de concurs însă va putea adresa întrebări candidaţilor.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu mai este numită de Ministerul Sănătăţii ci, pentru a se asigura o organizare unitară a concursului, tot de către consiliul de administraţie al spitalului, cel care numeşte şi comisia de concurs. Această comisie va fi constituită pe aceleaşi criterii de componenţă ca şi comisia de concurs, cu precizarea că din componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor va face parte un alt membru al consiliului de administraţie decât preşedintele consiliului de administraţie al spitalului (care face parte din comisia de concurs).

Pentru a facilita exercitarea dreptului la contestaţii, susţinerea publică a proiectului de management se înregistrează audio-video.