Camera de Conturi Dolj, despre cheltuirea banilor publici de către primării în anul 2011

0
108

Camera de Conturi Dolj a publicat pe site-ul propriu Raportul public pe anul 2011. În judeţul Dolj, potrivit execuţiei bugetare prezentate rezultă că, pe ansamblu, veniturile totale au fost realizate în proporţie de 90,79% faţă de prevederile bugetare anuale definitive înscrise în bugetele locale. Au fost însă şi nerealizări semnificative ale veniturilor, potrivit conturilor de execuţie întocmite la 31 decembrie 2011, la categoria de venituri ,,Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări”, unde, faţă de 181.079 mii lei prevederi definitive, s-au încasat 107.753 mii lei, mai puţin cu 73.326 lei, execuţia bugetară fiind de numai 59,51%. La fel şi la capitolul ,,Subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte administraţii”, unde, faţă de 153.528 mii lei prevederi definitive, s-au încasat 120.743 mii lei, mai puţin cu 32.785 lei, respectiv o execuţie bugetară de numai 78,65%.

Conform Camerei de Conturi Dolj la nivelul judeţului s-a constatat că plăţile au fost realizate în procent de 80,69 % faţă de creditele bugetare definitive. Cele mai semnificative plăţi efectuate în anul 2011, se regăsesc la titlul ,,Cheltuieli de personal” (324.709 lei, 29,72% din totalul plăţilor), precum şi la titlul de cheltuieli reprezentând „Bunuri şi servicii” (258.035 lei, 23,61% din totalul plăţilor). Camera de Conturi Dolj a desfăşurat un număr de 28 de acţiuni de audit financiar al conturilor de execuţie ale bugetelor locale, un număr de două acţiuni de control şi două de audit al performanţei. Suplimentar  Camera de Conturi Dolj a derulat, în colaborare cu D.G.F.P. Dolj, 52 de acţiuni de verificare a modului de respectare a prevederilor OUG 15/2012, de către unităţile administrativ – teritoriale care au beneficiat de prevederile HG 255/2012. Concluzia inspectorilor Camerei de Conturi Dolj este că multe din cauzele care au afectat fidelitatea şi realitatea informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare auditate, sunt „insuficienta preocupare a managementului pentru buna gestionare a patrimoniului entităţii, coroborată cu lipsa unor mecanisme de control intern operaţionale”. „Incidenţa ridicată a abaterilor financiar-contabile constatate cu privire la organizarea şi conducerea evidenţei tehnico – operative şi financiar – contabile, cu implicaţii atât asupra informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare, precum şi asupra calităţii gestiunii economico – financiare, relevă necesitatea de îmbunătăţire a pregătirii personalului de specialitate, coroborată cu dezvoltarea unor mecanisme eficiente de control intern, şi cu supervizarea factorului decizional din administraţia publică locală”, se arată în Raportul Camerei de Conturi Dolj pe 2011.

Control financiar deficitar

În general, s-a constatat organizarea deficitară a activităţii de control financiar preventiv propriu, prin nerespectarea obligaţiilor legale aplicabile – neîntocmirea de check-list-uri pentru categoriile de operaţiuni supuse vizei controlului financiar preventiv, neîntocmirea şi neactualizarea registrului cuprinzând operaţiunile supuse vizei controlului financiar preventiv, neemiterea actului administrativ de stabilire a limitelor de competenţă, etc. „Deficienţe s-au consemnat, în toate cazurile, şi cu privire la punerea în aplicare a prevederilor O.M.F.P. nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice, şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu consecinţe directe asupra calităţii gestiunii economico – financiare a entităţilor din administraţia publică locală. În ceea ce priveşte auditul public intern, a fost constatată neorganizarea compartimentului de audit intern, contrar prevederilor art. 9 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, la toate unităţile administrativ – teritoriale comunale incluse în programul de activitate în anul 2012”, se mai arată în Raport.

Abateri de la legalitate şi regularitate în sumă de 8.954 mii lei

Raportul Camerei de Conturi Dolj este unul amplu şi vom reveni cu date despre primăriile supuse controlului. Putem spune, însă, că în ceea ce priveşte Calitatea gestiunii economico-financiare, aşa cum rezultă din situaţia centralizatoare a entităţilor verificate în perioada 1.01 – 15.11.2012, şi a modului de valorificare a abaterilor de la legalitate şi regularitate reţinute în actele de control, putem spune că valoarea prejudiciilor constatate este în sumă de 8.954 mii lei. Din valoarea prejudiciilor estimate, în sumă de 8.954 mii lei, în timpul misiunilor de control/audit, s-a recuperat suma de 110 mii lei.  Pentru prejudiciile constatate, au fost calculate foloase nerealizate la nivelul dobânzii de referinţă a B.N.R. în sumă de 119 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 9 mii lei. Principalele abateri de la legalitate şi regularitate, care au condus la producerea de prejudicii se referă la cheltuielile de personal finanţate din bugetele locale, unde s-au constatat unele abateri în ceea ce priveşte plata salariilor, a sporurilor şi a altor drepturi de personal.

Plăţi nelegale pentru bunuri şi servicii

„În legătură cu cheltuielile cu bunuri şi servicii finanţate din bugetele locale, au fost constatate unele nereguli în ceea ce priveşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor astfel de cheltuieli, cele mai semnificative fiind reţinute la U.A.T.M. Craiova, unde s-au constatat plăţi nelegale în sumă de 3.704 mii lei, în derularea contractului cadru şi a contractelor subsecvente, atribuite pentru realizarea activităţii de deszăpezire în perioada 2009 – 2013, reprezentând: 2.546 mii lei, diferenţe rezultate prin recalcularea tarifelor privind orele de acţionare şi staţionare cu amortizare, în funcţie de amortizarea liniară prevăzută de lege; 127 mii lei, diferenţe rezultate prin recalcularea tarifelor privind orele de acţionare cu amortizare pentru serviciile de transport zăpadă; 87 mii lei, diferenţele rezultate din includerea nejustificată în tariful tehnologic a cotei de beneficiu de 5%; 944 mii lei, orele de staţionare decontate peste limita maximă prevăzută în ofertă şi în contractele subsecvente, recalculate în funcţie de tariful tehnologic cu amortizare stabilit la control”, mai arată inspectorii Camerei de Conturi Dolj.

52 de acţiuni comune cu D.G.F.P. Dolj

Camera de Conturi Dolj a efectuat 52 de acţiuni comune cu D.G.F.P. Dolj, de verificare a modului de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 15/2012 de către primăriile care au beneficiat de prevederile H.G. nr. 255/2012: „Urmare  a acţiunilor de verificare întreprinse, s-au încheiat 52 note de constatare, din care reiese că, din totalul sumelor alocate UAT de pe raza judeţului Dolj, în valoare de 22.998 mii lei: au fost efectuate cheltuieli cu respectarea prevederilor legale în sumă totală de 70 mii lei (0,3%); au fost efectuate cheltuieli cu încălcarea destinaţiilor legale în sumă totală de 3.005 mii lei (13,07%); nu a fost utilizată suma de 19.923 mii lei (86,63%), din care, la data controlului, 391 mii lei, se aflau în conturile de disponibil ale bugetelor locale”. În toate cazurile, au fost întocmite note de constatare semnate bilateral, prin care s-au stabilit, pe lângă situaţia de fapt privind utilizarea sumelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, şi măsurile ce se impun a fi luate pentru intrarea în legalitate.