Se aşteaptă solicitări pentru şcolarizarea în învăţământul profesional şi dual

0
324

 Avînd în vedere importanţa învăţămîntului profesional, mai ales al celui dual, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj invită operatorii economici să solicite şcolarizare în acest sens, pentru anul şcolar 2022 – 2023.

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări profesionale, nivel 3, conform Registrului Național al Calificărilor, la solicitarea directă a operatorilor economici și în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale. Învățământul dual reprezintă o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, organizat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori ai absolvenților, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă. Acesta asigură oportunități sporite de formare profesională având în vedere că stagiile de pregătire practică sunt desfășurate la operatorii economici parteneri. Astfel învățământul dual permite elevilor să dobândească competențe profesionale în mediul real de muncă oferit de firmele unde pot fi încadrați după absolvire, ceea ce reprezintă un important atu la începutul vieții profesionale. Pe lângă pregătirea practică de calitate firmele asigură elevilor burse profesionale de minimum 200 lei și suportă alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor. Aceste beneficii vin în completarea burselor profesionale acordate din bugetul de stat. Învăţământul dual facilitează, în același timp, implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale de la nivelul unității de învățământ cu care se află în parteneriat.

Operatorii economici, aşteptaţi

Inspectoratul Școlar Județean DOLJ invită operatorii economici interesați din județul Dolj să solicite școlarizarea în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2022-2023, în conformitate cu ORDINUL nr. 5513 din 28.10.2021 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2022-2023. Termenul limită de transmitere a formularelor de solicitare de şcolarizare în învăţământul dual şi în cel profesional pentru a putea fi luate în considerare pentru proiectul planului de şcolarizare este până vineri, 19 noiembrie 2021, inclusiv.

Pentru învățământul dual, operatorii economici transmit la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) solicitările de școlarizare în învățământul dual, conform modelului din anexa 1, din Ordinul 5513/28.10.2021,  prin e-mail la adresa registratura.cndipt@gmail.com, cu respectarea termenului-limită de transmitere a formularelor, prevăzut în calendar, în caz contrar existând riscul necuprinderii solicitărilor în proiectul planului de școlarizare.

Pentru învățământul profesional, operatorii economici înaintează unităților de învățământ profesional și tehnic sau Inspectoratului Școlar Județean Dolj (mail: isjdolj@isjdolj.ro) solicitările de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2022-2023, conform modelului din anexa 2, din Ordinul 5513/28.10.2021.

 

             Mai multe detalii despre organizarea și funcționarea învățământului dual și profesional sunt disponibile pe platforma de consiliere și orientare profesională a Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic: http://www.alegetidrumul.ro

 

Persoana de contact:

Inspector Școlar pentru Învățământul profesional și tehnic,

Prof. Carmen Florentina MARCU, Telefon: 0741623296