Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României de mâine

0
147

guvern_56637400I.               PROIECTE DE LEGE

1.     PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2015

2.     PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015

3.     PROIECT DE LEGE privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă

 

II.            PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de interes naţional ”Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Amsterdam la 5 februarie 2016

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea imobilului ”Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război mondial” de pe Masivul Caraiman în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vaslui

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată

7.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare

8.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări

9.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea conţinutului, formei, dimensiunii şi a modelului titlurilor de călătorie eliberate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

11.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu, semnat la Baku, la 10 martie 2016

12.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României pentru co-finanţarea lucrărilor de refacere şi de dotare a clădirii şcolii generale din localitatea Susnjevica, Republica Croaţia, şi înfiinţarea în cadrul acesteia a unui Centru multifuncţional destinat prezentării şi promovării dialectului, culturii şi tradiţiilor istroromâne

13.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind compatibilitatea electromagnetică

14.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

15.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-28 octombrie 2016, a Conferinţei Internaţionale a Asociaţiei Instituţiilor Corecţionale şi Penitenciare (I.C.P.A.)

16.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Curţii de Conturi, în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie

17.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 25/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate private situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional “Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu- Simeria”

18.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

19.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” pentru Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

20.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

21.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi transmiterea lor în administrarea Agenţiei Zonei Montane

22.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

23.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în administrarea Curţii de Conturi

24.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002

25.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală pentru anul 2016

26.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii

27.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului

28.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim- Ministrului

29.                       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR

 

III.           BUGETE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

1.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea “BĂIŢA” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea “UZINA MECANICĂ ORAŞTIE” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

3.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea “IOR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională Poşta Română S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015

IV.         MEMORANDUMURI

1.     MEMORANDUM cu tema: Cel de-al 15-lea raport naţional privind implementarea prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite a Consiliului Europei

2.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii, Sportului şi Turismului din Republica Socialistă Vietnam în domeniul culturii

3.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării “Programului de cooperare în domeniul educaţiei şi formării între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Ministerul Educaţiei şi Formării din Republica Socialistă Vietnam pentru perioada 2016-2020”

4.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de înţelegere, între Ministerul Finanţelor Publice al României şi Ministerul Finanţelor din Olanda privind asistenţa tehnică acordată României

5.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Neamţ, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil – teren cu suprafaţa de 8.579 mp, din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Justiţiei

6.     MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a celui de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică, în valoare de până la 750 mil. EUR; şi aprobarea notei mandat de negociere a acestuia

7.     MEMORANDUM cu tema: Participarea, cu titlu gratuit, a reprezentanţilor statului în adunările generale ale acţionarilor societăţilor, cu capital integral sau majoritar deţinut direct sau indirect de Statul Român prin instituţiile publice

8.     MEMORANDUM cu tema: Îmbunătăţirea procesului decizional la nivelul administraţiei publice centrale prin introducerea Sistemului Integrat de Management al Politicilor (SIMP)

9.     MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru consolidarea gestiunii sistemelor informatice ale administraţiei şi dezvoltarea serviciilor de e-guvernare: înfiinţarea GovITHub şi a rolului de Coordonator pentru Tehnologia Informaţiei şi Direcţia Guvernamentală pentru Tehnologia Informaţiei