În mai puţin de o lună devine obligatoriu / Cum va funcţiona cardul de sănătate

1
80

Începând cu data de 1 mai a.c, cardul de sănătate va deveni singurul instrument de validare şi decontare a serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, pentru persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani.  Cei care, din motive religioase sau de conştiinţă, refuză utilizarea cardului de sănătate, vor solicita, la casa de asigurări de sănatate în evidenţa căreia se află, o adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate. Această adeverinţă are valabilitatea de trei luni.

În cabinetele medicilor de familie şi în ambulatoriul de medicină dentară utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale. În asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice, cardul va fi utilizat la momentul acordării  serviciilor medicale, cu excepţia serviciilor de sănătate conexe actului medical pentru care nu este necesară prezentarea cardului. Pentru reabilitare medicală şi acupunctură utilizarea cardului de sănătate se face la momentul acordării de consultaţii şi proceduri în cabinet, respectiv în fiecare zi de tratament pentru procedurile acordate în baza de tratament.

În spitale cardul se utilizează la internare şi externare

În specialităţile paraclinice utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul recoltării probelor. Pentru serviciile paraclinice de  microbiologie, dacă sunt singurele investigații recomandate, cardul se utilizează  la momentul depunerii probelor la laborator; dacă aceste analize sunt recomandate împreună cu alte analize de laborator, cardul se foloseşte la momentul recoltării analizelor de laborator. Pentru examinările de histopatologie și citologie care nu se recoltează la furnizorii de investigații paraclinice, probele sunt transmise la laborator însoțite de biletele de trimitere, fără a fi necesară prezentarea cardului de sănătate. Pentru serviciile medicale paraclinice – investigaţii de radiologie, imagistică medicală, explorări funcţionale şi medicină nucleară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul efectuării investigaţiilor.

În  spitale utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face – pentru spitalizarea continuă – la internarea și externarea din spital, cu excepţia următoarelor situaţii: la internare în spital, dacă criteriul la internare este urgenţă medico-chirurgicală; la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital şi la internare, ca şi caz transferat; la externare, pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului. Pentru spitalizarea de zi prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la fiecare vizită, cu excepţia situaţiilor în care criteriul de internare este urgenţă medico-chirurgicală pentru serviciile acordate în structurile de urgență (camera de gardă/UPU/CPU).

Cardul de sănătate devine principalul instrument în sistemul sanitar

Pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv îngrijiri paliative la domiciliu utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face în fiecare zi în care se acordă îngrijiri. În asistenţa medicală de reabilitare medicală şi recuperare, în sanatorii şi preventorii cardul se utilizeaza la internare şi externare. Pentru dispozitive medicale, este necesară utilizarea cardului de sănătate dacă dispozitivul medical se ridică de către beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. În situaţia în care ridicarea dispozitivului medical de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se face de către aparţinătorul beneficiarului – membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), împuternicit legal-se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul  acestuia. În situaţia în care dispozitivul medical se eliberează prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat prezentarea cardului nu este necesară. Pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul ridicării medicamentelor din farmacie, dacă acestea se ridică de către beneficiarul prescripţiei.

În situaţia în care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de către un împuternicit, se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă împuternicitul nu poate prezenta card.

1 COMENTARIU

Comments are closed.