A început selecţia metodiştilor, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

0
285

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj are nevoie de completarea Corpului de metodişti , fiind disponibile, în acest sens, zece locuri disponibile. Au început, deja, procedurile de selecţie a profesorilor care , cu respectarea metodologiei, îşi arată disponibilitatea de a participa la concurs.

Prin Nota Ministerului Educaţiei Naţionale, nr. 39014/21.09.2017, privind derularea activităţilor din cadrul Domeniului Management – Dezvoltarea Resursei Umane, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a anunţat deschiderea procedurii de selecţie a profesorilor metodişti, după un calendar bine stabilit. Metodiştii au mai multe atribuţii: realizează inspecţii curente/speciale, pentru obţinerea definitivării în învăţământ, a gradelor didactice, mentorat, consiliere cadre didactice debutante; participă, alături de inspectorul de specialitate la toate activităţile ; diseminează, în zona arondată, toate informaţiile ce vizează domeniul de activitate, primite de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj; informează periodic cadrele didactice despre desfăşurarea activităţii ştiinţifico – metodice în zona arondată, răspunde, după caz, împreună cu inspectorul şcolar de specialitate, de organizarea în bune condiţii, a etapelor din Calendarul concursurilor şi competiţiilor şcolare pe discipline; centralizează şi raportează, in termenele stabilite, toate datele necesare pentru situaţiile cerute de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj; întocmeşte planul managerial pe anul în curs, raportul de activitate pe cel anterior, precum şi programarea activităţilor metodice ulterioare; etc.

Nu este foarte simplu

Sunt mai multe cerinţe minime pentru participanţi: absolvirea unei instituţii superioare de învăţământ de specialitate; cadru didactic titular al sistemului mnaţional de învăţământ în judeţul Dolj; minimum gradul II didactic; o vechime efectivă de predare în disciplină de cel puţin cinci ani; calificativul „FOERTE BINE”, fără sancţiuni; dovada acumulării a 90 de credite transferabile în ultimii cinci ani; iar, ca şi criteriu specific  pentru Consiliere şi orientare –  Adeverinţă din care să rezulte calitatea de diriginte în ultimii cinci ani şcolari, inclusiv cel în curs. Demn de menţionat este şi faptul că nu pot ocupa funcţia de metodist persoanele care au funcţii de conducere, îndrumare şi control la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, dar directorii grădiniţelor cu program prelungit/săptămânal pot participa la procesul de selecţie. Aceleaşi prevederi sunt valabile şi pentru directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar care au specialităţi unde resursa umană la nivelul inspectoratului şcolar este deficitară. Conform datelor stabilite, acord cu legislaţia, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj au stabilit şi datele de depunere a documentelor, data limită fiind 3 octombrie, iar desfăşurarea interviului va avea loc pe 9 – 10 octombrie, programarea pe zile fiind postată pe site-ul ISJ Dolj în ziua de 7 octombrie. În Dolj, sunt disponibile zece locuri: cinci la „Limba română”, celelalte la „Consiliere şi orientare/ Consiliere şi dezvoltare personală”.