Modificări în metodologia mobilităţii cadrelor didactice

0
100

Toate unităţile de învăţământ preuniversitar din Dolj au primit înştiinţarea privind noua Metodologie-cadru a mobilităţii personalului didactic de predare, conform Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015. În principal, referinţa este la depunerea cererilor de reducere a normei didactice de predare-învăţare-evaluare de către personalul didactic cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani , care au gradul didactic I. Nu este, însă, singura, modificare.

Janina Vascu

Vechea reglementare stipula, pentru anul şcolar 2015/2016, normele respective, cu termeni clari, dar nu vorbea nimic despre excepţii: „… Orele eliberate se ocupă, numai pe perioadă determinată, în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea Metodologiei …”. Acum, sunt mai multe precizări. „Cererile privind reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare de către cei care au o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul I, se depun, de regulă la unităţile şcolare, pe perioada constituirii normei proprii, respectiv în perioada 1-5 septembrie 2016 pentru cei care sunt încadraţi prin derularea etapelor de mobilitate pentru 2016/2017. Ca noutate apare, că, în mod excepţional, Consiliile de Administraţie din unităţile de învăţământ pot aproba cereri privind reducerea normei didactice a celor care se încadrează în prevederile legii, după începerea cursurilor, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, în condiţiile încadrării în bugetul alocat şi în numărul maxim de norme/posturi aprobat ”, a declarat prof. Janina Vaşcu, inspector şcolar general adjunct al ISJ Dolj, preşedinte al Comisiei Judeţene de Mobilitate.

Specialiştii psihopedagogici îşi pot completa orele

O nouă modificare se referă stabilirea normelor de predare în specialitate pentru profesorii-consilieri din cabinetele şcolare/interşcolare de asistenţă pedagogică. În prezent, Metodologia cadru stipulează: „Cadrele didactice care au finalizat, cu diplomă de studii universitare de lungă durată, care au înscrisă pe diploma de licenţă specializarea filosofie îşi constituie norma didactică, conform actului de numire/transfer/repartizare, cu ore din aria disciplinelor socio-umane (logică, argumentare şi comunicare, psihologie, educaţie antreprenorială, economie, sociologie, filosofie şi studii sociale ), după caz, cu condiţia să fi avut în încadrare, în anii ulteriori titularizării, ore la aceste discipline. Cadrele didactice titulare pe catedre sociologie sau sociologie-studii sociale îşi pot constitui/completa norma didactică şi cu ore de filosofie, psihologie sau logică, argumentare şi comunicare. Cadrele didactice titulare pe catedre de psihologie sau psihologie-studii sociale, aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor de ore de specialitate, îşi pot constitui/completa norma didactică şi cu ore de filosofie, sociologie sau logică, argumentare şi comunicare”. Cu alte cuvinte, nimic menţionat clar despre specialiştii în consiliere. S-a venit cu o modificare, menită să-i cuprindă şi pe aceştia. „Acum, după cum se arată în noua reglementare, la stabilirea celor patru ore pe săptămână în specialitate pentru consilieri, pot participa şi profesorii din cabinetele şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică”, a mai spus Janina Vaşcu.