Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A. (FSDI), în dezbatere publică

0
287

fsdiMinisterul Finanţelor Publice pune în dezbatere publică proiectul de Lege privind înfiinţarea FSDI, elaborat împreună cu reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Energiei şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, precum şi cu consultarea reprezentanţilor din alte instituţii publice, în cadrul unui grup de lucru şi a unei comisii interministeriale aprobate în acest sens de Guvern.

Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii îşi propune ca obiectiv direct susţinerea dezvoltării economice prin investiţii în sectoare competitive, care antrenează un efect de multiplicare în economie, în urma atragerii de capital şi de surse din piaţa financiară.

FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, a unor proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri sau societăţi de investiţii, singur sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.

FSDI va avea forma unei societăţi de intermediere financiară pe acţiuni, cu acţionar unic statul român pe întreaga durată de funcţionare. Actul constitutiv, strategia şi activitatea FSDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar şi datoria publică, pentru a-şi menţine clasificarea în afara sectorului public, pe toată durata existenţei sale.

Capitalul social al Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii va fi format din aport în natură, reprezentat de pachete de acţiuni deţinute de stat la societăţile din portofoliu, prevăzute în Anexa la proiectul de lege, precum şi din aport în numerar în valoare de 1,85 miliarde lei. Pachetele de acţiuni se transferă în proprietatea FSDI. În cazul societăţilor în care la data preluării statul este acţionar integral sau majoritar, FSDI nu va putea înstrăina, sub orice formă aceste acţiuni, dacă acest fapt va duce la pierderea poziţiei de acţionar majoritar a FSDI la societăţile în cauză.

Finanţarea FSDI se va face din venituri obţinute din dividende încasate de la societăţile aflate în portofoliu, din cele rezultate din operaţiuni cu instrumente financiare proprii şi din cele emise de alte entităţi, din venituri din vânzarea de pachete de acţiuni din portofoliu, din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligaţiuni, dar şi din alte surse prevăzute de lege.

Administrarea FSDI se va face în sistem dualist, de către un Consiliu de Supraveghere şi un Directorat. Primii membri ai consiliului de supraveghere vor fi numiţi prin Hotărâre a Guvernului pe o perioadă de 18 luni, având ca mandat angajarea Directoratului şi organizarea activităţii FSDI. Administrarea FSDI atât la nivel neexecutiv (Consiliul de Supraveghere) cât şi executiv (Directoratul) se va realiza de o manieră independentă în conformitate cu politica sa investiţională, în vederea obţinerii de profit în condiţii de piaţă, prin dobândirea în nume propriu de active şi pasive şi cu asumarea riscurilor asociate unor astfel de activităţi comerciale, în limitele strategiei investiţionale aprobată de acţionar. Membrii Consiliului de Supraveghere se numesc de Adunarea Generală a Acţionarilor în baza unei proceduri proprii de selecţie transparentă, care va fi aprobată de acţionar.

Pentru asigurarea unei conduceri eficiente şi a autonomiei decizionale a conducerii FSDI în Actul constitutiv sunt prevăzute principii de guvernanţă în conformitate cu Principiile de la Santiago promovate de Forumul Internaţional al Fondurilor Suverane de Investiţii (International Forum of Sovereign Wealth Funds), care reprezintă cele mai bune practici în domeniu pentru fondurile de investiţii, adaptate la caracteristicile FSDI, înfiinţat în principal, ca un fond de dezvoltare.

Proiectul de lege a fost transmis pentru punct de vedere instituţiilor prevăzute în Expunerea de motive, inclusiv Institutului Naţional de Statistică, în vederea obţinerii opiniei ex-ante a Eurostat privind clasificarea FSDI, înaintea supunerii actului normativ spre aprobare Guvernului României.