Cum s-a trezit prefectul de Dolj, Sorin Răducan, în faţa unor „năzbâtii groteşti” ale subordonaţilor săi

0
2325

Dacă Sorin Răducan s-a văzut vizitat de satisfacţie sau îngrijorare când a fost numit prefect al Doljului, adică reprezentant al Guvernului în teritoriu, asta o ştie doar el. Venea însă într-o instituţie realmente ciudată, unde funcţionarii publici, mulţi de o îndoielnică factură profesională, rămân convinşi de statornicia lor şi vremelnicia celor numiţi de Guvern. Cum, prin lege, prefectul este şi preşedintele Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Sorin Răducan a luat repede cunoştinţă de „filosofia găunoasă”, dar consecventă, a directorului Direcţiei Verificării Legalităţii Actelor, Informare şi Relaţii Publice, Eugen Marinescu, cel care a fost mereu decidentul sau, poftim, mintea „raţionalistă”, într-o „comisie” judeţeană care nici din întâmplare nu s-a întrunit în formatul instituit de HG 1762/2001, care stabilea „Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor”, ceea ce s-a mai spus. În faţa unei stări de lucruri anacronice, cu zeci şi zeci de litigii interminabile, pe seama tentativei de destructurare a SCDA Şimnic, şi vom mai prezenta unul dintre acestea, singurul lucru la îndemână pe care îl putea face Sorin Răducan era să exclame, disperat: „Ce dracu’ aţi făcât, încât aţi creat ceea ce avem?”. Nimic altceva decât o nebunie fără margini, cu destul iz infracţional, din care nu se ştie cum se va ieşi.  

Un TDP ca atâtea altele, eliberat clientelar

La 22 ianuarie 2009, cu cinci zile înaintea instalării unui nou prefect şi, implicit, preşedinte al Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, între alte titluri de proprietate „imperative” se elibera şi cel cu nr.12607, pe numele lui Ioan Gh. Chiliman, moştenitorul defunctului Nichiţoianu Aristotel Constantin, pentru suprafaţa de 22,5 ha, pe terenul administrat de SCDA Şimnic, care anterior, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.997/11 februarie 2008, înstrăinase drepturile succesorale, pentru 29.000 euro, către Marin Căldăraş şi Firan Marius. Vânzarea unei succesiuni, reglementată prin dispoziţiile art.1399-1401, din vechiul Cod civil, aflat în vigoare la acea dată, este un contract prin care titularul unui drept succesoral îl înstrăinează cu titlu oneros unei alte persoane, situaţie în care cumpărătorul dobândeşte drepturile care decurg din respectiva succesiune. O menţiune: Marin Căldăraş şi Firan Marius nu se hazardau când procedau la cumpărarea drepturilor succesorale menţionate, fiindcă „aveau informaţia despre ceea ce urma să se întâmple cât de curând”. Afacerile imobiliare erau pe val. Iar cât de apropiaţi erau de primarul Gherceştiului, Cornel Păpăroiu, o ştiu localnicii şi, eventual, cei care ar pune „sub lupă” întreaga tevatură. Numai că Hotărârea nr.1300/5 septembrie 2008 a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, care validase Anexa 29 a Comisiei locale Gherceşti, va fi anulată parţial prin Sentinţa Civilă nr.18458/27 noiembrie 2008 a Judecătoriei Craiova, sub aspectul trecerii suprafeţei de 390,49 ha din domeniul public al statului în domeniul privat al localităţii Gherceşti şi parcurgerii etapelor prevăzute de art.10 din HG 890/2005, modificată prin HG 1832/2005, reţinându-se încălcarea dispoziţiilor imperative ale Legii 213/1998 şi ale Legii 290/2002. La data emiterii TDP nr.12607/22 ianuarie 2009, terenul în discuţie era grevat de sarcină, cum se spune, şi nu ieşise din domeniul public al statului sau din posesia şi administrarea SCDA Şimnic. Prin Decizia civilă nr.205/18 martie 2010 a Tribunalului Sibiu – irevocabilă – se menţinea Sentinţa nr.18458/27 noiembrie 2008 a Judecătoriei Craiova. Toate aceste „nimicuri” nu contau la Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, directorul OCPI Dolj, ca membru, semnând TDP-ul menţionat, ca „sarcină de serviciu”. Legislaţia în materie şi sentinţa civilă a Judecătoriei Craiova erau… apă de ploaie.

Începe circul

La data de 3 martie 2009, deci la circa o lună şi jumătate după eliberarea TDP nr.12607/22 ianuarie 2009, Marin Căldăraş şi Firan Marius cheamă în judecată Comisia locală Gherceşti, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi pe Ioan Chiliman pentru anularea parţială a TDP nr.12607/22 ianuarie 2009 şi obligarea „comisiilor” menţionate să emită un nou titlu de proprietate pe numele lor, în calitate de cumpărători ai drepturilor succesorale de la Ioan Chiliman. Judecătoria Craiova admite acţiunea (SC nr.7336/30 aprilie 2009), dispunând „nulitatea absolută parţială”, deşi exista o sentinţă civilă (nr.18458/27 noiembrie 2008) a aceleiaşi instanţe, care anulase HCJ nr.1300/2008 (Dosar nr.18837/215/2008). Dar obiectul cauzei era unul diferit şi complicăm lucrurile. Oricum, titlul de proprietate la care facem referire nu trebuia emis în circumstanţele de acum expuse. Cert este un lucru: Marin Căldăraş şi Firan Marius n-au dobândit niciodată drept de proprietate asupra terenului „ales” din T 41, P 467/120-UAT Gherceşti, care aparţine domeniului public al statului, fiind inalienabil. Ori, Comisia locală Gherceşti,  Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ştiau că perimetrul înscris în TDP nr.12607/2009 aparţinea – deocamdată – domeniului public al statului, cu consecinţa inalienabilităţii. Ce a făcut în „continuare” reprezentantul comisiei locale Gherceşti, care a depus la dosar copie după HCJ nr.1300/2008 – la baza emiterii TDP contestat – fără să mai pomenească de decizia definitivă, irevocabilă şi executorie a Tribunalului Sibiu, se cheamă inducere în eroare. În cunoştinţă de cauză. Adică iresponsabilitate.

La OCPI Dolj sună clopoţelul

După atâtea şi atâtea năzbâtii de-a lungul timpului, legate de parafarea iraţională a unor titluri de proprietate, eliberate pentru terenuri cu regim de domeniu public al statului, administrate de SCDA Şimnic, registratorul şef Costinela Chimoiu, de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, a returnat Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor documentaţia aferentă scrierii unui nou titlu de proprietate, ca urmare a anulării TDP nr.12607/22 ianuarie 2009, în vederea comunicării unui punct de vedere juridic privitor la întrunirea condiţiilor necesare. Mai mult, a respins cererea de înregistrare introdusă de Marin Căldăraş, privind intabularea dreptului de proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.997/11 februarie 2008. Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat se poate face doar conform Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi în acest sens există şi o Decizie, nr.23/2011, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru interpretarea corectă şi unitară a legislaţiei în materie, cu privire la obligativitatea parcurgerii procedurilor speciale. Dacă dintr-un început OCPI Dolj ar fi procedat identic, „deschizând ochii”, nu executând comenzi aberante, nu s-ar fi ajuns aici, cu toată nebunia. S-a preferat însă altceva. Şi asta nu mai e treaba noastră. Litigiul la care ne-am referit a căpătat o conotaţie aparte, întrucât o conductă a Transgaz Mediaş urmează să traverseze terenul în discuţie şi e vorba de o redevenţă consistentă.