Doar două zile pentru vizarea carnetului de rentier

0
150

Termenul-limită pentru vizarea carnetelor de rentier agricol pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, este data de 31 august 2015, dată până la care rentierii se pot adresa ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Dolj.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) atrage atenţia că, pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, rentierii trebuie să se prezinte până la data de 31 august 2015, inclusiv, la centrele judeţene al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în vederea vizării carnetelor de rentier agricol. Începând cu anul 2011, carnetele de rentier agricol se vizează în intervalul 1 martie – 31 august de A.P.I.A. Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/ tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. De asemenea, rentierul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractual / ele de arendare; actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului/tutorelui; document coordonate bancare (opţional/recomandat); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul),  pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

Decesul anulează renta viageră

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului acestuia, renta datorată lui în anul 2014 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2015, moştenitorii vor depune la A.P.I.A. Dolj carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune învestită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială, din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului. Prezenţa anuală a rentierilor la sediul centrul judeţean ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului2014.

Peste 2.000 de carnete vizate în Dolj

Rentierul agricol este persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani care nu are şi nu va deţine în proprietate, cumulate în timp, mai mult de 10 ha de teren agricol extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau le arendează, total ori parţial.

Până azi au fost vizate la A.P.I.A. Dolj 2312 carnete de rentier. Numărul exact al celor care trebuie să se prezinte nu poate fi precis determinat din cauza apariţiei unor situaţii neprevăzute, gen deces. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.

În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor, doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare. Renta viageră agricolă încetează la data la care terenurile însumate depăşesc 10 ha.