Anunţ public

0
289

ANUNŢ PENTRU Închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, situtat în incinta «Pieţei Agroalimentare din Cartierul Magnolia», din Comuna Pieleşti, Sat Pieleşti. Jud. Dolj

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefon,fax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: COMUNA PIELEŞTI, cu sediul în Pieleşti, str. Gheorghiţă Geolgău, nr. 188, Jud. Dolj, cod fiscal 4553992 telefon/fax 0251/459.545, email: primariacomuneipielesti@yahoo.com.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 70 m.p, situtat în incinta «Pieţei Agroalimentare din Cartierul Magnolia», din  Comuna Pieleşti, Sat Pieleşti. Jud. Dolj, conform caietului de sarcini, bun proprietate publică conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24 din  data de25.03.2021 şi temeiului legal OUG nr.57/03.07.2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Pieleşti,Compartimentul Achiziţii Publice, Compartimentul Registratura se poate transmite prin e-mail, în urma unei solictări scrise sau prin accesarea adresei web: http://primariapielesti.ro.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziţii Publice, Compartimentul Registratura din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Com. Pieleşti, localitatea Pieleşti, str. Gheorghiţă Geolgău, nr. 188, Jud. Dolj, e-mail primariacomuniapielesti@yahoo.com, tel/fax 02510459545.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: Gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.08.2021ora 16.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 25.08.2021ora 16.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Com. Pieleşti, Biroul Registratură, localitatea Pieleşti, str. Gheorghiţă Geolgău, nr. 188, Jud. Dolj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi unul interior.

  1. Data şil ocul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  26.08.2021, ora 10.30 sediul Primăriei Com. Pieleşti, Sala de şedinţă a Consiliului Local, localitatea Pieleşti, str. Gheorghiţă Geolgău, nr. 188, Jud. Dolj.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Dolj, Secţia Contencios Administrativ, localitatea Craiova, Strada Brestei 12, judeţul Dolj, Telefon/Fax: 0251/415.323 E-mail: arhiva.dj.caf@just.ro.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 22.07.2021.