Se cunoaşte procedura pentru cea de-a doua etapă de admitere în liceu

0
1236

A fost afişată, pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea celei de-a doua etape de admitere în învăţământul liceal de stat, în anul şcolar 2020 – 2021, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi din cele anterioare, care nu împlinesc 18 ani. Sunt mai multe etape cuprinse, conform metodologiei.

Conform procedurii, Inspectoratul Şcolar judeţean Dolj, precum şi toate unităţile de învăţământ preuniversitar care şcolarizează elevi în clasa a VIII-a, afişează lista cu locurile rămase libere pentru etapa a doua de admitere în învăţământul liceal, pentru anul şcolar 2020-2021, inclusiv cele destinate candidaţilor romi şi candidaţilor cu CES. Înscrierea pentru etapa a doua de admitere a candidaţilor, care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi sau locurile distinct alocate elevilor cu CES, precum şi a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională , are loc în perioada 27-30 iulie 2020, la centrul special de înscriere, din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, după cum urmează: – la sediul ISJ Dolj, în intervalul orar 09.00-16.00, strada Ion Maiorescu nr.6, pe baza unei programări telefonice făcută în prealabil la numărul 0770973181. Programarea se face cu cel puţin o zi înainte de depunerea documentelor; – prin transmiterea, în format electronic, la adresa de e-mail admitere@isjdolj.ro , cu subiectul Admitere etapa a II, până la data de 30.07.2020, ora 16.00. Documentele transmise on-line vor fi însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, declaraţie ataşată prezentei proceduri. Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, depun următoareledocumente: – cerere de înscriere în etapa a doua de admitere în clasa a IX-a, iulie – august 2020 ; – copie după certificatul de naştere/copie după cartea de identitate: – copie după anexa la fişa de înscriere – pentru cei care au susţinut/şi-au echivalat probe de aptitudini sau probe de limba maternă/modernă; – în cazul candidaţilor care optează pentru locurile speciale pentru romi, recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor (şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie,); – în cazul candidaţilor care optează pentru locurile distinct alocate elevilor cu CES, copia certificatului de orientare şcolară şi profesională, emis de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) până cel târziu la începutul semestrului al II-lea din anul şcolar 2019-2020. Candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, depun următoarele documente: copie după certificatul de naştere/copie după cartea de identitate; – copie după adeverinţa cu media de admitere; – copie după anexa la fişa de înscriere – pentru cei care au susţinut/şi-au echivalat probe de aptitudini sau probe de limba maternă/modernă; – în cazul candidaţilor care optează pentru locurile speciale pentru romi, recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie; – în cazul candidaţilor care optează pentru locurile distinct alocate elevilor cu CES, copia certificatului de orientare şcolară şi profesională, emis de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) până cel târziu la începutul semestrului al II-lea din anul şcolar 2019-2020.

Paşi de urmat pentru absolvenţii de gimnaziucare nu au susţinut Evaluarea Naţională

Absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională, din diverse motive, inclusiv cei care şi-au încheiat situaţia şcolară după desfăşurarea examenului, depun următoarele documente: – cerere de înscriere în etapa a doua de admitere în clasa a IX-a ; – copie după certificatul de naştere/copie după cartea de identitate; – copie după adeverinţa cu media de absolvire a claselor V-VIII; – copie după anexa la fişa de înscriere – pentru cei care au susţinut/şi-au echivalat probe de aptitudini sau probe de limba maternă/modernă; – în  cazul  candidaţilor  care  optează  pentru  locurile  speciale  pentru  romi, recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie; – în cazul candidaţilor care optează pentru locurile distinct alocate elevilor cu CES, copia certificatului de orientare şcolară şi profesională, emis de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) până cel târziu la începutul semestrului al II-lea din anul şcolar 2019-2020.

Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  are loc în data de 27 iulie 2020.

 Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competenţe lingvistice pentru admiterea la clasele cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv se face la unitatea de învăţământ gimnazial din care provine candidatul, în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi de circulaţie înternaţională, prevăzută în anexa nr. 4 la O.M.E.C. nr. 4317/21.05.2020. Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă, pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, se realizează la unitatea de învăţământ gimnazial din care provine candidatul. Înscrierea elevilor în vederea susţinerii probelor de aptitudini pentru admiterea la liceu în anul şcolar 2020-2021 se face la unitatea de învăţământ liceal unde există locuri libere pentru învăţământul vocaţional, în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi de circulaţie înternaţională, prevăzută în anexa nr. 3 la O.M.E.C. nr. 4317/21.05.2020. Repartizarea, de către comisia de admitere a judeţului Dolj, a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen, a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi, învăţământul liceal special sau locurile distinct alocate elevilor cu CES, precum şi a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională are loc în perioada 30 iulie-3 august 2020. Candidaţii care au susţinut/şi-au echivalat şi au promovat probele de aptitudini/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă vor putea opta şi pentru clasele care au prevăzute aceste probe, dacă există locuri rămase libere pentru etapa a doua de admitere în  învăţământul   liceal,  pentru  anul  şcolar  2020‐2021.

Candidaţii romi şi cei cu CES îşi păstrează prioritatea

 În a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020‐2021, candidaţii romi şi candidaţii cu CES îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale, în următoarele condiţii:  Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi, învăţământul liceal special sau locurile distinct alocate elevilor cu CES, precum şi absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, îşi exprimă un  număr suficient de opţiuni, consemnate în cererea de înscriere pentru etapa a doua de admitere în clasa a IX-a, iulie-august 2020. Repartizarea candidaţilor care participă în a doua etapă de admitere se face după cum urmează: ‐ în prima fază se repartizează în ordinea descrescătoare a mediei de admitere candidaţii care au susţinut evaluarea naţională; ‐ în a doua fază se repartizează în ordinea descrescătoare a medie V‐VIII candidaţii care nu au susţinut evaluare naţională. Lista cu repartizarea candidaţilor înscrişi pentru admiterea în etapa a doua de admitere în învăţământul liceal de stat va fi afişată, pe site-ul ISJ DOLJ., isjdolj.ro, secţiunea ADMITERE, în data de 4 august 2020. Lista cu repartizarea candidaţilor va fi afişată anonimizat, pentru candidaţii care au susţinut evaluare naţională cu codul de la evaluare corespunzător fiecarui candidat iar pentru candidaţii care nu au susţinut evaluare codul va reprezenta numărul de înregistrare al cererii de înscriere.