PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

0
50

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                            Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                                   Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro

www.primariacraiova.ro

DISPOZIŢIA NR.1985

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 31.10.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, la data de 30.09.2012.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe şi interne, pe trimestrul al III – lea al anului 2012.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul al III – lea al anului 2012.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.09.2012.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2012.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor interne şi externe, pe anul 2012.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2012.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, pe anul 2012.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pe anul 2012.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2012.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice din municipiul Craiova, pe anul 2012.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2012 – 2013.
 18. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limita consumului mediu lunar definit prin  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011, în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2012-31.03.2013.
 19. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2012.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Colegiului Naţional “Nicolae Titulescu” Craiova în cadrul proiectului “Stimulating Science and Technology competences through innovative means for teaching and learning”.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova.
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Filarmonica Oltenia Craiova şi a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
 24. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la desemnarea administratorului  la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 25. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului  la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al administratorului de la S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului privind viabilitatea tehnico-economică a integrării serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Craiova.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin negociere directă către  S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L a bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, aflate în folosinţa acesteia.
 29. Proiect de hotărâre privind majorarea aportului Consiliului Local al Municipiului Craiova la  capitalul social al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2012.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea  contractului de concesiune a activităţilor de salubrizare, precum şi a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţilor serviciului de salubrizare.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, precum şi a Comisiei de evaluare a ofertelor.
 33. Proiect de hotărâre privind schimbarea formei juridice a contractelor încheiate de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru spaţiile situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 (Clădirea Stomato 3).
 34. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. Romain Rolland, nr.6.
 35. Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit din proprietatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în domeniul privat al municipiului Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Ştefan cel Mare, nr.3, bl.L, sc. C, ap.31.
 36. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transportului şi Infrastructurii, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a sectorului de drum DN 65 C km 3+300-4+000 (CET 2 Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova).
 37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.
 38. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.
 39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.255/2007 şi nr.256/2007 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.RCS&RDS S.A. având ca obiect terenuri pe care sunt amplasate echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii telefonie mobilă.
 40. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.18/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C “EUROMEDIA GROUP” S.A. Bucureşti, având ca obiect exploatarea în comun a unor mijloace de publicitate amplasate pe domeniul public  al municipiului Craiova.
 41. Proiect de hotărâre prelungirea duratei  contractului de concesiune nr.37431/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical individual dr. Roman Margareta – Rodica.
 42. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.311/2010 încheiat între  S.C. JIUL S.A. şi municipiul Craiova, ce are ca obiect un teren situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.6., în vederea construirii unei scări exterioare pentru realizarea accesului la sediul birourilor din Complexul Unirea.
 43. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.
 44. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.
 45. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al contractului de închiriere, pe care îl va încheia S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. cu agenţii economici.
 47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 privind asocierea municipiului  Craiova cu Judeţul Dolj şi cu municipiile, oraşele şi  comunele din judeţul Dolj, în vederea înfiinţării  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”.
 48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.
 49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2012 referitoare la dezmembrarea unui teren situat în Piaţa Veche şi vânzarea acestuia, prin negociere directă, către S.C. Gulliver Com S.R.L..
 50. Întrebări şi interpelări.

                                                                                                                 Emisă azi  24.10.2012

 

                PRIMAR,

                       SECRETAR,      
    Lia – Olguţa VASILESCU

                 Nicoleta MIULESCU

 

     

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC