Cum se vor desfășura probele de aptitudini pentru admiterea la liceele vocaționale

0
633
În acest an, probele de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi organizate pe baza de portofolii sau de interviu online, pentru majoritatea liceelor, potrivit noilor proceduri, aprobate de Ministerul Educaţiei, transmise Edupedu.ro. Pentru liceele vocaţionale, la profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie – liceul Waldorf – aprecierea probelor de aptitudini se face prin note, iar la profilurile pedagogic și militar – pe bază de calificativ: admis/respins.
Fișa de aptitudini va conține: tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport; media generală a claselor V-VIII la disciplinele: Limba și literatura română, Educație vizuală, Educație muzicală, Educație fizică și sport; media generală a claselor V-VIII la purtare; calificativul – Admis/Respins la profilul pedagogic.
Pentru profilul teologic, se vor susține următoarele probe: un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins; o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.
Pentru profilul militar, se pot înscrie candidații care au fost declarați „Admiși” la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare.
La învățământul liceal Waldorf, specializarea filologie, nota finală la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetică a mediilor generale pentru clasele V-VIII obținute la disciplinele: limba și literatura română/limba și literatura maternă (după caz), educație plastică și educație muzicală. Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini trebuie să fie 7 (șapte).
Pentru profilul sportiv, înscrierea candidaților este condiționată de existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere – condiție eliminatorie. De asemenea, o altă condiție eliminatorie este aceea ca elevul să dețină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa. Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină.”