Anunţ public S.C.C. CONSUMCOOP DABULENI

0
499

S.C.C.  CONSUMCOOP  DABULENI

JUDETUL  DOLJ

 

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.C. Consumcoop Dabuleni in temeiul Legii nr. 1/2005 si al Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a membrilor cooperatori ai societatii cooperative la sediul societatii din localitatea Dabuleni str. Unirii, nr. 10, la data de 26.04.2022 ora 11,00 si Adunarea Generala Extraordinara la data de 26.04.2022 ora 12,00 la aceeasi adresa avind urmatoarea ordine de zi:

 

  1. Pentru Adunarea  Generala  Ordinara

1.Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2022

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2022

3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2022 si stabilirea modului de repartizare a profitului.

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor

5. Stabilirea criteriilor de performanta pentru anul 2023, aferente contractului de administrare.

  1. Adoptarea BVC si a programului de activitate pe anul 2023.
  2. Stabilirea indemnizatiei pentru membrii C.A. si pentru cenzor pe anul 2023.
  3. Aprobarea primirii / retragerii / excluderii de membrii cooperatori
  4. Diverse

 

  1. Pentru  Adunarea  Generala  Extraordinara

 

  1. Aprobarea bunurilor societatii care pot face obiectul ipotecarii, gajarii, inchirierii pe parcursul anului 2023 si validarea contractelor incheiate de la ultima adunare generala
  1. Infiintarea / desfiintarea unor puncte de lucru, actualizarea acestora la ORC Dolj si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv.
  1. Mandatarea Consiliului de Administratie cu indeplinirea demersurilor necesare executarii

operatiunilor de la pct. 1 si 2 si mandatarea persoanei care sa reprezinte societatea la ORC Dolj.

  1. Diverse.

In cazul in care la data si ora stabilita nu se intruneste cvorumul de sedinta cerut de lege pentru desfasurarea adunarilor, acestea se reconvoca pentru fiecare din zilele urmatoare, la aceeasi ora si la aceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi, pina la atingerea cvorumului legal si statutar.

CONSILIUL  DE  ADMINISTRATIE

AL  S.C.C.  CONSUMCOOP  DABULENI,