Anunţ S.C. STAR S.A.

0
294

S.C. STAR S.A.

Sediul: Craiova, str. Romania Muncitoare nr. 65

CUI 3871408

J16/45/1991

CONVOCATOR

 Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. STAR S.A., in conformitate cu  prevederile Legii nr. 31/ 1990 republicata si ale actului constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la sediul societatii din Craiova, str. Romania Muncitoare,

  1. 65, jud. Dolj, in data de 28.05.2020, ora 12, cu urmatoarea ordine de zi:
  2. Aprobarea Raportului consiliului de administratie pentru  anul  2019, raport  intocmit pe baza bilantului la 31.12.2019;
  3. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2019;
  4. Aprobarea bilantului , contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2019.
  5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 .

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale este data de 15.05.2020.

In cazul  in care cvorumul pentru sedinte nu va fi intrunit in data de 28.05.2020, se convoaca adunarea generala a actionarilor pe data de 29.05.2020, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data convocarii documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi se pot consulta si/sau procura contra cost de la sediul societatii. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la nurnarul de telefon 0720-548.859 sau pot fi solicitate la adresa de email starcraiova@yahoo.com.

Urmare a instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei prin Decretul Preedintelui Romaniei din data de 16.03.2020, actionarii isi vor exprima votul lor doar prin corespondenta. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta isi vor exprima votul prin corespondenta inainte de data desfasurarii adunarii generate, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenta. Formularele de buletin de vot prin corespondenta se pun la dispozipa actionarilor incepand cu data convocarii adunarii generate, in zilele lucratoare, la sediul societatii, Ia numarul de telefon 0720548859 sau pot fi solicitate la adresa de email “starcraiova@yahoo.com”.

Actionarii persoane  fizice isi vor exprima votul in cadrul adunarii generate a actionarilor doar

prin intermediul buletinelor de vot prin corespondenta care vor fi completate fie personal, fie de catre persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe baza unei imputerniciri sau a unui mandat special care va contine toate elementele de identificare ale persoanei fizice si ale persoanei imputernicite  care si-a exprimat votul.

Actionarii persoane juridice  isi vor exprima votul in cadrul adunarii generale a actionarilor doar prin intermediul buletinelor de vot prin corespondenta care vor fi completate fie de catre reprezentantul legal, fie de catre persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe baza unei imputerniciri sau a unui mandat special care va contine toate elementele de identificare ale persoanei juridice si ale persoanei imputernicite care si-a exprimat votul.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse/transmise la sediul societatii pana la data de

26.05.2020; Buletinele de vot depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

PRESEDINTELE  CONSILIULUI  DE ADMINISTRATIE

CERTEZEANU MONICA – MARIA