BREXIT : Negocieri UE-Regatul Unit

0
252

Rezoluţia Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenţiei sale de a se retrage din Uniunea Europeană (2017/2593(RSP))

EPPParlamentul European,

1.  ia act de notificarea Consiliului European de către guvernul Regatului Unit, care oficializează decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană;

2.  cere începerea cât mai rapidă a negocierilor între Uniunea Europeană şi Regatul Unit, conform prevederilor articolului 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană;

3.  reiterează că este important ca acordul de retragere şi toate eventualele dispoziţii tranzitorii să intre în vigoare cu mult înainte de alegerile pentru Parlamentul European din mai 2019;

4.  reaminteşte că acordul de retragere poate fi încheiat numai cu aprobarea Parlamentului European, la fel ca şi orice eventual acord viitor cu privire la relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit, precum şi toate eventualele dispoziţii tranzitorii;

Principii generale pentru negocieri

5.  se aşteaptă ca, pentru a asigura o ieşire ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană, negocierile dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit să fie făcute cu bună credinţă şi în condiţii de totală transparenţă; reaminteşte că Regatul Unit va continua să se bucure de drepturile sale ca stat membru al Uniunii Europene până la intrarea în vigoare a acordului de retragere şi, prin urmare, că va trebui să-şi respecte în continuare obligaţiile şi angajamentele care decurg din aceste drepturi;

6.  reaminteşte că, în această privinţă, ar fi contrar dreptului Uniunii ca Regatul Unit să înceapă negocieri privind posibile acorduri comerciale cu ţări terţe înainte de retragerea sa din UE; subliniază că o astfel de acţiune ar fi în contradicţie cu principiul cooperării loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi ar trebui să producă consecinţe, precum excluderea Regatului Unit de la procedurile pentru negocierile comerciale prevăzute la articolul 218 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; subliniază că acelaşi lucru trebuie să fie valabil şi în alte domenii de politică în care Regatul Unit ar continua să influenţeze legislaţia, acţiunile, strategiile sau politicile comune ale Uniunii într-un mod care ar favoriza mai mult propriile sale interese de stat membru care părăseşte Uniunea, decât interesele Uniunii Europene şi ale UE-27;

7.  avertizează că, de asemenea, ar fi contrar tratatelor orice acord bilateral, în domenii de competenţă ale Uniunii, încheiat între unul sau mai multe state membre rămase şi Regatul Unit, care nu a fost aprobat de UE-27 şi care priveşte chestiunile incluse în domeniul de aplicare al acordului de retragere şi/sau care afectează viitoarele relaţii ale Uniunii Europene cu Regatul Unit; avertizează, totodată, că acest lucru ar fi valabil mai ales pentru orice acord bilateral şi/sau practică de reglementare sau de supraveghere care vizează, de exemplu, să ofere acces privilegiat la piaţa internă pentru instituţiile financiare cu sediul în Regatul Unit în detrimentul cadrului de reglementare al Uniunii sau în detrimentul statutului cetăţenilor din UE-27 în Regatul Unit sau invers;

8.  consideră că mandatul şi directivele de negociere ce se vor aplica pe parcursul întregului proces de negociere trebuie să reflecte pe deplin poziţiile şi interesele cetăţenilor din UE-27, inclusiv ale celor din Irlanda, deoarece acest stat membru va fi deosebit de afectat de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană;

9.  îşi exprimă speranţa că, în aceste condiţii, Uniunea Europeană şi Regatul Unit vor stabili o relaţie viitoare echitabilă, cât mai apropiată şi echilibrată în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile; regretă decizia guvernului Regatului Unit de a nu participa la piaţa internă, la Spaţiul Economic European sau la uniunea vamală; consideră că un stat care se retrage din Uniune nu poate beneficia de aceleaşi avantaje ca un stat membru al Uniunii Europene şi, prin urmare, declară că nu va fi de acord cu niciun acord care ar contrazice acest lucru;

10.  reafirmă că apartenenţa la piaţa internă şi la uniunea vamală implică acceptarea celor patru libertăţi şi a jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, contribuţii la bugetul general şi respectarea politicii comerciale comune a Uniunii Europene;

11.  subliniază că Regatul Unit trebuie să îşi onoreze toate obligaţiile juridice, financiare şi bugetare, inclusiv angajamentele din actualul cadru financiar multianual, care sunt scadente până la data retragerii şi după această dată;

12.  ia act de modalităţile propuse pentru organizarea negocierilor conţinute în declaraţia şefilor de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre şi a preşedinţilor Consiliului European şi Comisiei Europene din 15 decembrie 2016; salută cu satisfacţie desemnarea Comisiei Europene ca negociator din partea Uniunii, precum şi numirea de către Comisie a lui Michel Barnier în calitate de negociator-şef; subliniază că implicarea deplină a Parlamentului European este o condiţie prealabilă necesară pentru ca Parlamentul să aprobe orice acord la care se va ajunge între Uniunea Europeană şi Regatul Unit;

Etapele desfăşurării negocierilor

EPP 113.  subliniază că, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, negocierile stabilesc modalitatea de retragere a Regatului Unit, ţinând însă seama de cadrul viitoarelor relaţii ale Regatului Unit cu Uniunea Europeană;

14.  este de acord că, în cazul care se fac progrese semnificative pentru un acord de retragere, atunci s-ar putea începe discuţiile privind posibilele dispoziţii tranzitorii pe baza cadrului avut în vedere pentru viitorul relaţiilor Regatului Unit cu Uniunea Europeană;

15.  observă că un acord privind viitoarea relaţie dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit ca ţară terţă poate fi încheiat numai după ce Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană;

Acordul de retragere

16.  afirmă că acordul de retragere trebuie să fie în conformitate cu tratatele şi Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; în caz contrar, acordul nu va obţine aprobarea Parlamentului European;

17.  consideră că acordul de retragere ar trebui să privească următoarele aspecte:

  statutul juridic al cetăţenilor UE-27 care locuiesc sau au locuit în Regatul Unit şi cel al cetăţenilor Regatului Unit care locuiesc sau au locuit în alte state membre, precum şi alte dispoziţii privind drepturile lor;
  onorarea obligaţiilor financiare care există între Regatul Unit şi Uniunea Europeană;
  frontierele externe ale Uniunii Europene;
  clarificarea statutului angajamentelor internaţionale ale Regatului Unit asumate în calitate de membru al Uniunii Europene, având în vedere că o Uniune Europeană cu 27 de state membre va fi succesorul legal al Uniunii Europene cu 28 de state membre;
  certitudinea juridică pentru entităţile juridice, inclusiv pentru firme;
  desemnarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ca autoritate competentă pentru interpretarea şi aplicarea acordului de retragere;

18.  cere să se aplice un tratament echitabil cetăţenilor UE-27 care locuiesc sau au locuit în Regatul Unit şi cetăţenilor Regatului Unit care locuiesc sau au locuit în UE-27 şi consideră că drepturile şi interesele lor trebuie să aibă prioritate deplină în negocieri; cere, aşadar, ca statutul şi drepturile cetăţenilor UE-27 cu reşedinţa în Regatul Unit şi ale cetăţenilor Regatului Unit cu reşedinţa în UE-27 să respecte principiile reciprocităţii, echităţii, simetriei şi nediscriminării şi cere, de asemenea, protejarea integrităţii dreptului Uniunii, inclusiv a Cartei drepturilor fundamentale, precum şi a cadrului său de aplicare; subliniază că orice degradare a drepturilor legate de libertatea de circulaţie, inclusiv discriminarea cetăţenilor UE în ceea ce priveşte accesul la drepturile de şedere, înainte de data retragerii din Uniunea Europeană ar încălca dreptul Uniunii;

19.  subliniază că o înţelegere financiară unică cu Regatul Unit stabilită pe baza conturilor anuale ale Uniunii Europene auditate de Curtea de Conturi, trebuie să includă toate responsabilităţile sale legale care decurg din angajamentele restante şi să ia în considerare elementele extrabilanţiere, datoriile contingente şi alte costuri financiare care rezultă direct din retragerea Regatului Unit;

20.  recunoaşte că în acordul de retragere trebuie să se abordeze poziţia unică şi circumstanţele speciale cu care se confruntă insula Irlanda; îndeamnă să fie folosite toate mijloacele şi măsurile compatibile cu dreptul Uniunii Europene şi cu Acordul din Vinerea Mare din 1998 pentru a atenua efectele retragerii Regatului Unit asupra frontierei dintre Irlanda şi Irlanda de Nord; insistă, în acest context, asupra necesităţii absolute de a asigura stabilitatea şi continuitatea procesului de pace din Irlanda de Nord şi de a se face tot posibilul pentru a evita înăsprirea controalelor la frontieră;

Viitoarea relaţie dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit

21.  ia act de notificarea din 29 martie 2017 şi de Cartea albă a guvernului Regatului Unit din 2 februarie 2017 privind „Ieşirea Regatului Unit şi noi forme de parteneriat cu Uniunea Europeană”;

22.  consideră că viitoarele relaţii dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit ar trebui să fie echilibrate şi cuprinzătoare şi să servească interesele cetăţenilor ambelor părţi şi că, prin urmare, va fi nevoie de timp suficient pentru a fi negociate; subliniază că viitoarea relaţie ar trebui să acopere domeniile de interes comun, respectând în acelaşi timp integritatea ordinii juridice a Uniunii, precum şi principiile şi valorile fundamentale ale Uniunii Europene, inclusiv integritatea pieţei interne şi capacitatea decizională şi autonomia Uniunii Europene; observă că articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum şi articolul 217 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care prevede să se creeze „o asociere caracterizată de drepturi şi obligaţii reciproce, de acţiuni comune şi proceduri speciale”, ar putea conferi un cadru adecvat pentru o astfel de relaţie viitoare;

23.  consideră că, indiferent de rezultatul negocierilor cu privire la viitorul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit, ele nu pot implica niciun compromis între securitatea internă şi externă, inclusiv cooperarea în domeniul apărării, pe de o parte, şi viitoarele relaţii economice, pe de altă parte;

24.  subliniază că orice viitor acord între Uniunea Europeană şi Regatul Unit este condiţionat de continuarea respectării de către Regatul Unit a standardelor prevăzute de obligaţiile internaţionale, inclusiv în domeniul drepturilor omului, precum şi a legislaţiei şi politicilor Uniunii, în domenii cum ar fi mediul, schimbările climatice, lupta împotriva evaziunii şi a fraudei fiscale, concurenţa loială, comerţul şi drepturile sociale, în special garanţiile împotriva dumpingului social;

25.  se opune oricărui viitor acord între Uniunea Europeană şi Regatul Unit care conţine dispoziţii fragmentare sau sectoriale, inclusiv în ceea ce priveşte serviciile financiare, care ar oferi întreprinderilor cu sediul în Regatul Unit un acces preferenţial la piaţa internă şi/sau la uniunea vamală; subliniază că, după retragere, Regatul Unit va intra sub incidenţa regimului aplicabil ţărilor terţe prevăzut de legislaţia Uniunii;

26.  observă că, dacă Regatul Unit va cere să participe la o serie de programe ale Uniunii Europene, va face acest lucru ca ţară terţă, ceea ce comportă contribuţii bugetare adecvate şi un control din partea jurisdicţiei existente; ar saluta pozitiv, în acest context, ca Regatul Unit să continue să participe la o serie de programe, cum ar fi programul Erasmus;

27.  ia act de faptul că mulţi cetăţeni din Regatul Unit şi-au exprimat vehement opoziţia faţă de pierderea drepturilor de care beneficiază în prezent în temeiul articolul 20 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene; propune ca UE-27 să examineze o modalitate de atenuare a acestei pierderi în limitele dreptului primar al Uniunii, respectând pe deplin principiile reciprocităţii, echităţii, simetriei şi nediscriminării;

Dispoziţii tranzitorii

28.  consideră că dispoziţiile tranzitorii care asigură certitudinea juridică şi continuitatea pot fi convenite între Uniunea Europeană şi Regatul Unit numai dacă reflectă echilibrul just între drepturile şi obligaţiile ambelor părţi şi păstrează integritatea ordinii juridice a Uniunii Europene, iar Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este responsabilă de soluţionarea tuturor controverselor de natură juridică; crede, totodată, că toate aceste dispoziţii tranzitorii trebuie să fie strict limitate, atât ca durată (nu mai mult de trei ani), cât şi ca domeniu de aplicare, deoarece ele nu pot niciodată substitui apartenenţa la Uniunea Europeană;

Chestiuni privind UE-27 şi instituţiile Uniunii

29.  cere să se ajungă cât mai rapid la un acord în ceea ce priveşte mutarea Autorităţii Bancare Europene şi a Agenţiei Europene pentru Medicamente şi ca procesul de relocare să înceapă cât mai curând posibil;

30.  subliniază că ar putea fi necesară o reexaminare şi o ajustare a dreptului Uniunii pentru a ţine seama de retragerea Regatului Unit;

31.  consideră că nu se impune o revizuire în ceea ce priveşte ultimii doi ani ai actualului cadru financiar multianual, dar că impactul retragerii Regatului Unit ar trebui abordat prin intermediul procedurii bugetare anuale; subliniază că instituţiile Uniunii şi UE-27 ar trebui să înceapă imediat lucrările cu privire la noul cadru financiar multianual, inclusiv în ceea ce priveşte chestiunea resurselor proprii;

32.  se angajează să finalizeze la timp procedurile legislative privind componenţa Parlamentului European în temeiul articolul 14 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi cele privind procedura electorală, pe baza propunerii sale în temeiul articolului 223 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, anexată la Rezoluţia sa din 11 noiembrie 2015 referitoare la reforma legislaţiei electorale a Uniunii Europene(6) ; consideră, de asemenea, ţinând seama de considerentul P din prezenta rezoluţie, că, pe parcursul negocierilor privind retragerea şi al celor privind stabilirea unei noi relaţii cu Regatul Unit, cele 27 de state care au rămas membre ale Uniunii Europene, împreună cu instituţiile UE, trebuie să consolideze Uniunea de astăzi printr-o amplă dezbatere publică şi să înceapă un proces de reflecţie interinstituţională profundă privind viitorul său;

Dispoziţii finale

33.  îşi rezervă dreptul de a-şi clarifica poziţia privind negocierile dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit şi, dacă va fi cazul, să adopte noi rezoluţii, inclusiv cu privire la probleme specifice sau aspecte sectoriale, în funcţie de progresele sau regresele înregistrate în aceste negocieri;

34.  se aşteaptă ca Consiliul European să ţină seama de acest lucru atunci când va adopta orientările ce definesc cadrul pentru negocieri şi va stabili poziţiile şi principiile generale pe care le va urmări Uniunea Europeană;

35.  este decis să îşi stabilească poziţia finală privind acordul (acordurile) pe baza evaluării ce se va face în conformitate cu conţinutul acestei rezoluţii, precum şi a tuturor rezoluţiilor ulterioare ale Parlamentului European;

36.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului European, Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene, Băncii Centrale Europene, parlamentelor naţionale şi guvernului Regatului Unit.