Pe 15 iulie va începeadmiterea la Universitatea din Craiova

0
348

Cele zece facultăţi ale Universităţii din Craiova desfăşoară în perioada 15-31 iulie admiterea pentru anul universitar 2013-2014, pentru studii universitare de licenţă la cele 53 de domenii şi 105 specializări. Oferta educaţională va putea fi vizualizată pe panourile din holul central al Universităţii (strada „Al. I. Cuza” nr. 13), unde vor fi prezentate informaţii despre programele de studiu, până la data de 15 iulie. După această dată, informaţiile vor fi oferite la sediul fiecărei facultăţi, unde candidaţii îşi vor depune dosarele de înscriere.

Pentru anul universitar 2013-2014, potenţialii candidaţi au la dispoziţie 2.880 de locuri la buget, dintre care 30 sunt pentru rezervate celor de etnie romă şi 20 tinerilor din Republica Moldova. De asemenea, pentru sesiunea de admitere din luna iulie sunt scoase la concurs aproximativ 3.300 de locuri la Învăţământ cu frecvenţă cu taxă, 590 la Învăţământ la distanţă şi 225 la Învăţământ cu frecvenţă redusă.

Acte necesare

Pentru înscriere, viitorii studenţi vor avea nevoie de următoarele acte: fişă-tip de înscriere; diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2013); certificatul de naştere, în copie legalizată; diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici; adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; trei fotografii tip buletin de identitate; B.I sau C.I în copie; chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

De asemenea, persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere vor prezenta unul din următoarele documente: copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Craiova pentru susţinătorii legali ai candidatului.

 

Tinerii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii, iar copia legalizată la cealaltă facultate.