Declaraţiile în Registrul Agricol, obligatorii pe raza Craiovei

0
272

Pentru a evita posibile amenzi, toţi proprietarii sau utilizatorii de terenuri agricole de pe raza Craiovei, cât şi deţinătorii de animale trebuie să declare datele cerute de Registrul Agricol. Actele ce dovedesc deţinerea terenurilor şi cele referitoare la proprietatea animalelor sunt obligatorii. Orice modificare în proprietatea craiovenilor trebuie adusă la cunoştinţa celor de la Registrul Agricol în cel mult 30 de zile de la apariţia oricăror modificări.

  Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 28/2008, coroborate cu prevederile H.G. nr. 218/2015 şi a Normelor tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019, Primăria Municipiului Craiova aduce la cunoştinţă că, toţi proprietarii sau utilizatori de terenuri agricole aflate pe raza Craiovei, cât şi deţinătorii de animale, persoane fizice sau juridice, trebuie să se prezinte la Primărie, la sediul din strada „A.I. Cuza” nr. 1, fostul „Palace”, parter, Serviciul Registrul Agricol, în zilele de luni sau joi, între orele 9.00-11.00, pentru a face declaraţia în Registrul Agricol, în anul în curs.

Primul interval de înscriere a început

  Înscrierea datelor în Registrul Agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice, datele se înscriu în Registrul Agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente. Prima perioadă în care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în Registrul Agricol este 5 ianuarie – 1 martie pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţie de locuinţă, construcţiile-anexă şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitate cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri.

Orice modificare trebuie precizată în cel mult 30 de zile

Al doilea interval, 1-31 mai, este pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv. Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în Registrul Agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.

  Deţinătorii de terenuri trebuie să prezinte actul de identitate, toate actele de proprietate (titlu de proprietate, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de donaţie) sau de folosinţă (contracte de arendă, contracte de comodat), precum şi documentaţiile cadastrale, acolo unde este cazul. Deţinătorii de animale trebuie să prezinte, pe lângă actul de identitate, documentele ce le deţin referitoare la numărul de animale şi starea de sănătate a acestora (paşapoarte, carnete de sănătate, carnete de membru vizate de o asociaţie agricolă).

Sancţiunile pot ajunge la 1.500 de lei

  În conformitate cu prevederile art. 20 alin (1) din O.G, nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, degradarea, distrugerea sau sustragerea integrală sau parţială a datelor din Registrul Agricol, refuzul de a prezenta primarului, prefectului sau persoanelor împuternicite de aceştia documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul Registrului Agricol, precum şi neîndeplinirea de către personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniu a obligaţiilor ce decurg din prezenta ordonanţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, iar în cel al persoanelor juridice, cu amenda de la 300 la 1.500 lei.