Noi documente emise de ISJ Dolj, pentru cadrele didactice

0
505

Conform Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, în anul Şcolar 2021-2022, anexă la O.M.E.C. nr. 5991/11.11.2020, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic de predare titular (04 ianuarie 2021-22 ianuarie 2021) la nivelul Inspectoratului Şcolar Judetean Dolj se emit noi documente de numire pentru personalul didactic de predare titular.

Sunt mai multe cazuri în care se impune astfel de măsură, pe care le prezentăm: ca urmare a reorganiziirii reţelei de cabinete şco!are/interşcolare de asistenţii
psihopedagogici/logopedici de la nivelul judetului Dolj, conform Art. 8, aliniat (5); ca urmare a reorganizării unor unităţi de învăţământ şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, conform Art. 19 alin. 1, 2 şi 3; revizuirea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru cadrele didactice titulare pe
catedre ale căroror denumiri nu se mai regăsesc în Centralizator, în baza solicitărilor adresate, în scris, conducerilor unităţilor de învăţământ, la care acestea sunt încadrate, în baza procedurii din Metodologie, prevăzute la Art. 19 alin (4). Pentru aceasta, directorii unităţilor de învăţământ înaintează Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj lista cadrelor didactice pentru care urmează să se revizuiască documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, conform unei machete ataşate pe site-ul ISJ Dolj, însoţite de copii ale următoarelor documente autentificate la nivelul unităţilor de învăţământ: documentele de numire/transfer/repartizare pe post/catedră (în original), documentele de studii ( diplomele de studii, foile matricole, certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică , certificate de dobândire a definitivării în învăţământ sau a gradelor didactice ). Macheta Excel, în format electronic (stick, CD), redenumită cu numele unităţii de învăţământ, cât şi pe suport scris, împreună cu documentele corespunzătoare, vor fi aduse la Inspectoratul Şcolar Judetean Dolj, camera 208, se menţionează în Nota Telefonică emisă de ISJ Dolj.