9 iunie 2021-Ziua mondială a acreditării

0
650

Anul acesta, Ziua mondială a acreditării este consacrată acreditării ca element de susținere a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite.

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015, este un plan de acțiune amplu și ambițios, pentru umanitate, planetă și prosperitate, fiind structurat pe 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) care reunesc cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economică, socială și mediu.

Acreditarea contribuie la realizarea acestor obiective, facilitând dezvoltarea industrială, competitivitatea comercială pe piețele globale, utilizarea eficientă a resurselor naturale și umane, siguranța alimentelor, sănătatea și protecția mediului.

Încercările și etalonările, certificările, inspecțiile și verificările de emisii GES acreditate sunt instrumente care sprijină autoritățile publice din România pentru a verifica siguranța produselor și serviciilor, pentru a proteja sănătatea populației și siguranța mediului, contribuind la susținerea obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite de Agenda 2030, precizate mai jos.

 1. Asigurarea securității alimentare, ameliorarea hranei și promovarea agriculturii durabile (ODD2)
 • Acreditarea organismelor de certificare a produselor ecologice. Aceste organisme verifică respectarea regulilor UE privind agricultura ecologică, reguli prin care se protejează mediul, se menține biodiversitatea Europei și se consolidează încrederea consumatorilor în produsele ecologice
 • Acreditarea organismelor de certificare și inspecție în cadrul sistemelor UE din domeniul calității produselor agricole și alimentare. Prin înregistrare, în Registrele produselor de calitate, ca produse cu denumire de origine protejată/indicație de origine protejată (DOP/ IGP) sau specialitate tradiţională garantată (STG) produsele sunt protejate din punct de vedere juridic împotriva falsificării și utilizării abusive. Crește, astfel, încrederea consumatorilor în aceste produse
 • Acreditarea organismelor de control privind protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase
 • Acreditarea organismelor de certificare a sistemelor de management al siguranței alimentelor, sisteme care ajută organizațiile să identifice și să controleze riscurile care amenință securitatea alimentară
 • Acreditarea laboratoarelor de încercări (sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor) care activează în cadrul controlului oficial al alimentelor.
 1. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la toate vârstele (ODD3)
 • Acreditarea laboratoarelor medicale pe baza standardului internațional ISO 15189, care conține cerințe pentru competență și calitate specifice acestor laboratoare, oferă sectorului sănătății încredere în competența lor tehnică, esențială pentru furnizarea corectitudinii rezultatelor. Această acreditare contribuie la reducerea posibilelor riscuri pentru siguranța pacientului asigurând încrederea în analizele medicale pe baza cărora se stabilește diagnosticul

In vederea acreditării se evaluează competența personalului implicat în examinarea probelor biologice și efectuarea examenelor medicale de laborator, îndeplinirea cerințelor privind spațiile și condițiile de mediu, echipamentele, a reactivii și consumabilele, procesele pre-analitice, procesele de examinare, procesele postanalitice, asigurarea calității și raportarea rezultatelor, precum și cele privind sistemul de management informațional.

 • Acreditarea laboratoarelor de diagnostic şi investigare în sănătate publică și laboratoare de igiena radiațiilor.
 1. Calitatea apei (ODD6)
 • Acreditarea laboratoarelor care analizează calitatea apelor
 1. Energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă pentru toți (ODD7)
 • Acreditarea organismelor de certificare a sistemelor de management al energiei, sisteme al căror obiectiv este de a oferi unei organizații posibilitatea de a realiza, printr-o abordare metodică, îmbunătățirea continuă a performanței sale energetice.
 1. Creștere economică susținută și durabilă, ocuparea deplină a forței de muncă, muncă decentă pentru toți (ODD8)
 • Acreditarea organismelor de certificare a sistemelor de management al sănătății și securității ocupaționale, sisteme care au ca obiectiv îmbunătățirea siguranței angajaților, reducerea riscurilor la locul de muncă și crearea unor condiții de muncă mai bune, mai sigure.
 1. Infrastructură rezilientă, industrializare durabilă, inovare (ODD9)
 • Acreditarea organismelor notificate care evaluează conformitatea produselor pentru construcții.
 1. Activitatea de control a schimbărilor climatice și a impactului acestora (ODD13)
 • Acreditarea laboratoarelor care efectuează încercări/analize ale aerului, apelor, solurilor
 • Acreditarea verificatorilor de mediu în cadrul sistemului comunitar de management de mediu și audit, EMAS, al cărui obiectiv este e de a promova îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a organizațiilor
 • Acreditarea organismelor care verifică rapoartele de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul schemei europene de comercializare a certificatelor de emisii-EU ETS, instrument de bază în strategia Uniunii Europene împotriva schimbărilor climatice
 • Acreditarea organismelor care verifică rapoartele de emisii de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim
 • Acreditarea organismelor de certificare a sistemelor de management al mediului, sisteme utilizate de organizațiile care își gestionează responsabilitățile de mediu într-un mod sistematic contribuind astfel la pilonul de mediu al dezvoltării durabile.
 1. Acces la justiție pentru toți și construirea de instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile (ODD16)
 • Acreditarea laboratoarelor de criminalistică
 • Acreditarea organismelor de certificare a sistemelor de management anti-mită, sisteme care permit organizațiilor de toate tipurile să prevină, să detecteze și să rezolve problemele de corupție.
 1. Acreditarea laboratoarelor de etalonări prin care se asigură încrederea în rezultatele măsurărilor, corectitudinea, uniformitatea și trasabilitatea acestora în toate domeniile esențiale pentru sănătatea, siguranța și securitatea cetățenilor.
 2. Consolidarea Parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă (ODD17)

Acreditarea facilitează comerțul prin înlăturarea barierelor tehnice generate de diferențele procedurilor de evaluare a conformității utilizate de țări. Acordurile de recunoaștere ale ILAC și IAF oferă încrederea necesară pentru acceptarea de către piața globală a rezultatelor evaluării conformității, facilitând importurile și exporturile, deoarece o atestare eliberată în cadrul acestor acorduri, de către un organism acreditat de un semnatar poate fi recunoscută în întreaga lume.

De asemenea, statele membre UE trebuie să recunoască acreditările efectuate de organismele de acreditare semnatare ale acordului de recunoaștere european, EA-MLA, precum şi atestările emise de organismele acreditate de acestea, evitându-se astfel repetarea lor în funcție de țară.

RENAR este semnatar atât al acordurilor de recunoaștere la nivel mondial, ILAC MRA și IAF MLA, cât și al celui European, EA-MLA, asigurând, astfel, recunoașterea produselor și  serviciilor, realizate în condițiile acreditării în România, promovarea acestora în întreaga lume.