Anunţ T.C.I.F. S.A. CRAIOVA

0
485

T.C.I.F. S.A. CRAIOVA

J16/3107/1992 CUI RO 2302765

         Consiliul de Administrație al T.C.I.F. S.A. CRAIOVA, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Deciziei nr. 25N  din 02.04.2020

CONVOACĂ

       Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor T.C.I.F. pentru data de  27.05.2020, la sediul societății din Craiova, bd. N. Romanescu nr. 39, la ora  11,00, cu următoarea ORDINE DE ZI :

  1. a) Prezentarea raportului Consiliului de Administrație, întocmit pe baza situațiilor financiar-contabile de la 31. 12. 2019.
  2. b) Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2019.
  3. c) Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate și fixarea dividendului.
  4. d) Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în 2019, pe baza rapoartelor prezentate.
  5. e) Discutarea, aprobarea sau modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.
  6. f) Discutarea, aprobarea sau modificarea planului de investiții pentru exercițiul financiar 2020.

Dacă la data primei convocări nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum AGOA se   convoacă a doua oară pentru data de  28. 05. 2020, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Reprezentarea acționarilor se va face cu respectarea prevederilor art. 125 și 126 din Legea 31/1990.

Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se vor  putea consulta  la sediul central al societății.

PREȘEDINTE C.A.

Ing. Popa Gheorghe