Examen complicat pentru ocuparea posturilor de director în instituţiile de învăţământ preuniversitar

0
382
Metodologia pentru concursul național de directori și directori adjuncți de școli a fost aprobată de ministrul Educației și pusă în consultare publică. Examenul scris pentru directori va fi un test standardizat cu 50 de itemi și va avea o pondere de 40% în nota finală, potrivit documentului.

Comisia de concurs va fi formată dintr-un reprezentant al Inspectoratului Școlar, doi reprezentanți ai școlii aleși prin vot secret din rândul profesorilor titulari, un reprezentant al autorității locale și un reprezentant de la departamentul de resurse umane al unei companii sau un rector, prorector, decan sau prodecan din universități. În cazul în care autoritățile locale nu desemnează un reprezentant în comisia de concurs pentru directorii de școli, poziția va fi ocupată de un profesor titular ales prin vot secret. În cazul notelor extreme, acordate de membrii comisiei, se va apela la arbitrajul comisiei naționale de la Minister. Proba scrisă presupune rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional: capacități cognitive; competențe de management și leadership. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise. Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor la reevaluarea probei scrise. În cazul constatării diferențelor de notare, președintele comisiei județene de organizare reevaluează testul în prezența candidatului și acordă nota finală.

Ce presupun probele

Testul standardizat se realizează de către Centrul National de Politici și Evaluare în Educație, care este responsabil și de transmiterea acestuia către centrele speciale, în condiții de securitate informatică; Proba de interviu – susținută în fata unei comisii de evaluare, cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, în cadrul căruia se evaluează: Competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unui plan de dezvoltare al școlii pentru care candidează; abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, raportat la contextul și specificul unității de învățământ pentru care candidează; competențele digitale, printr-o probă practică de utilizare a calculatorului. Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare. Punctajele se înregistrează în borderoul de notare.