Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 5 ianuarie 2022

0
447

I.               ANALIZE

1.            ANALIZĂ asupra progreselor înregistrate în realizarea reformelor și atingerea țintelor și jaloanelor din PNRR

2.            INFORMARE asupra gradului de absorbție a fondurilor de coeziune aferente cadrului financiar multianual 2014-2020

3.            INFORMARE asupra gradului de absorbție a fondurilor europene prevăzute pentru România în derularea cadrului financiar multianual 2021-2027

II.            HOTĂRÂRI

1.              HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la București la 17 septembrie 2021 și la 25 octombrie 2021 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 48 milioane de euro, are ca obiectiv finanţarea adițională a proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi, promovarea investițiilor în comunitățile locale pentru reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă, precum și promovarea schimbărilor comportamentale și bunelor practici agricole la nivelul comunităților locale. Suma trasă din împrumut se ridică la 26,65 milioane euro, iar data finală de tragere a sumelor împrumutului este 31 martie 2022. Până în acest moment, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și au fost semnate contracte de finanțare cu beneficiarii pentru toate cele 86 de obiective de investiții incluse în Proiect.

Urmare a discuțiilor cu BIRD, s-a convenit extinderea datei-limită de tragere a finanțării cu 15 luni, de la 31 martie 2022, la 30 iunie 2023, decizie statuată prin Hotărârea adoptată de Guvern.

2.              HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a decis introducerea a noi medicamente pe lista celor compensate și gratuite, pentru tratarea pacienților cu afecțiuni grave. Actualizarea listei de medicamente gratuite și compensate prevede introducerea unui număr de 29 molecule inovative destinate pacienților cu afecțiuni oncologice – leucemii și limfoame, muscoviscidoză, hipertensiune arterială, afecțiuni pulmonare cronice, hemofilie și talasemie, boli rare, hepatite cronice, Parkinson, psoriazis cronic sever, poliartrită reumatoidă. Actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite intră în vigoare de la 1 februarie 2022 și 1 martie 2022, după caz.

3.              HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei pentru activitatea prestată în Task Force – Unitatea de Management al Programelor de Transformare Digitală pe durata derulării Planului Național de Redresare și Reziliență

Actul normativ aprobat de Guvern are scopul să asigure capacitatea administrativă a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării precum și a utilizării fondurilor dedicate pentru managementul programelor de transformare digitală pe durata derulării Planului Național de Redresare și Reziliență. Pentru Task Force – Unitatea de Management al Programelor de Transformare Digitală, organizată cu personal încadrat suplimentar, în afara organigramei, cheltuielile cu salariile sunt rambursate integral din PNRR, în baza mecanismului aprobat.

4.              HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost aprobat Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte cu subtraversarea râului Prut pentru alimentare cu apă potabilă din județul Iași (România) în raioanele Nisporeni, Ungheni, Glodeni și Fălești (Republica Moldova).

Ținând cont de faptul că Republica Moldova face parte din categoria țărilor cu insuficiență de apă și cu risc sporit la impactul schimbărilor climatice, cooperarea privind integrarea europeană reprezintă una din prioritățile României, prin sprijinirea autorităților naționale și locale din Moldova în implementarea directivelor europene din domeniul apei, în special, a celei privind calitatea apei destinate consumului uman. În ultimii ani, în România, au fost realizate investiții majore în domeniul infrastructurii de apă potabilă și apă uzată, existând acum capacități suplimentare care ar putea fi utilizate pentru furnizarea de servicii în localități din zona de graniță a Republicii Moldova.

Vor fi furnizate resurse naturale pentru alimentarea cu apă potabilă a populației din raioanele Ungheni, Nisporeni, Glodeni și Fălești din Republica Moldova unde nu există surse și rețele centralizate în exploatare de apă potabilă pentru aprovizionarea consumatorilor casnici și de menire socială. În concluzie, în perspectiva următorilor ani, după începerea proiectului, vor putea fi deservite cu apă potabilă cel puțin 4 orașe din Republica Moldova (Glodeni, Nisporeni, Ungheni și Fălești) și aproximativ 100 de comune, cu o populație de aproximativ 250.000 de persoane.

5.              HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiții „Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

Realizarea obiectivului de investiții „Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud”, prin aducerea la parametrii optimi de funcționare, va conduce la reducerea riscului de producere a inundațiilor în bazinul hidrografic Bistrița. Hotărârea a fost aprobată de Guvern.

6.              HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiții „Apărarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții județul Tulcea” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

Proiectul are scopul să scoată de sub efectul inundațiilor localitățile din Delta Dunării, grav afectate de viiturile din ultima perioadă produse în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea.

Obiectivele generale ale investiției sunt următoarele:

Ø Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației, a bunurilor materiale și obiectivelor social – economice;

Ø Reducerea riscului la inundații asociat schimbărilor climatice;

Ø Reducerea efectelor datorită undelor de viitură pe Dunăre și a pagubelor cu efect asupra populației, a bunurilor materiale și obiectivelor social – economice, din Delta Dunării;

Protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață. Valoarea obiectivului de investiții este de 42,825 milioane lei și a fost avizată în Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe.

Finanţarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului, Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale “Apele Române” precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

7.              HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale

8.              HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

9.              HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului

Guvernul a aprobat Hotărârile de Guvern de organizare și funcționare pentru Ministerul Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sportului, precum și pentru ministerul nou-înființat, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, urmare a modificării structurii Executivului, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului României de acordare a încrederii Guvernului din data de 25 noiembrie 2021.

1.    Ministerul Muncii și Protecției Sociale își schimbă denumirea în Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și își redimensionează domeniile de activitate ca urmare a reorganizării. Având în vedere implicarea directă a Ministerului Muncii în implementarea PNRR-ului, este necesară introducerea unor noi atribuții în domeniul fondurilor europene și crearea unei noi structuri în acest sens.

2.    Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES) preia părți de patrimoniu, activități, personal și posturi de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de la Ministerul Tineretului și Sportului. Potrivit hotărârii, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse are ca principală atribuție realizarea politicilor naționale, corelate cu cele europene și internaționale, în domeniul familiei, tineretului, protecției drepturilor copilului și adopției, violenței în familie și egalității de șanse. De asemenea, în subordinea MFTES vor funcționa Direcțiile județene de tineret, respectiv Direcția pentru Tineret a Municipiului București, în urma reorganizării acestor direcții. Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției, Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc “Tei” București  se transferă în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

3.    Ministerul Tineretului și Sportului își schimbă denumirea în Ministerul Sportului. O prioritate pentru Ministerul Sportului o constituie crearea și implementarea de sisteme informatice integrate pentru managementul activității sportive, creșterea nivelului de digitalizare a serviciilor publice pentru sport.

10.          HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Araujo Carreteiro Daniel”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11.          HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12.          HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13.          HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ungariei, semnat la Gyula, la 28 aprilie 2021, privind modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, semnat la București la 21 decembrie 2006, pentru aplicarea Convenției între România și Republica Ungară privind controlul traficului rutier și feroviar, semnată la București la 27 aprilie 2004 și aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ungariei, semnat la Gyula, la 28 aprilie 2021, privind modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară, semnat la București la 24 iulie 2014

Prin adoptarea Hotărârii de Guvern se va permite demararea procesului de operaționalizare a două noi puncte de tranzitare a graniței româno-ungare, la frontiera de Vest a României, în județul Arad, și anume punctul de trecere a frontierei Variașul Mic-Dombegyhaz și punctul de trecere a frontierei Grăniceri-Elek, cu program de lucru zilnic, în intervalul 08.00 – 20.00, ora României, respectiv 07.00 – 19.00, ora Ungariei.

Această hotărâre de guvern este rezultatul cooperării româno-ungare în folosul propriilor cetățeni, astfel încât să se reducă timpii de așteptare a trecerii frontierei de stat și pentru o fluidizare mai bună a  traficului internațional de persoane și de mărfuri, până la limita de greutate totală de 3,5 tone.

În prezent, cele două puncte de tranzit menționate funcționează o singură zi pe săptămână, sâmbăta, în intervalul orar 09.00-17.00.

De asemenea, la granița de vest a României sunt deschise 12 puncte de trecere  în regim internațional, după cum urmează:

– pe raza județului Arad: PTF Nădlac, PTF Nădlac II, PTF Turnu și PTF Vărşand,

– pe raza județului Bihor: PTF Salonta, PTF Borș, PTF Borș II, PTF Valea lui Mihai și PTF Săcuieni,

– pe raza județului Satu Mare: PTF Petea și PTF Urziceni

– pe raza județului Timiș: PTF Cenad.

14.          HOTĂRÂRE privind eliberarea doamnei Lungu Tudorița din funcţia de prefect al județului Bacău

15.          HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Roșca Nicușor din funcţia de prefect al județului Dolj

16.          HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Grigoraș Marian din funcţia de prefect al județului Iaşi

17.          HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Zamfir Daniel-Tudorel din funcţia de prefect al județului Ilfov

18.          HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Sirop Flavius-Adrian din funcţia de subprefect al județului Dolj

19.          HOTÂRÂRE privind numirea domnului Bogdănel Lucian-Gabriel în funcţia de prefect al județului Bacău

20.          HOTĂRÂRE privind numirea doamnei Barbu Gheorghița-Daniela în funcţia de prefect al județului Dolj

21.          HOTĂRÂRE privind numirea domnului Marin Constantin în funcţia de prefect al județului Ialomița

22.          HOTĂRÂRE privind numirea domnului Cojocaru Petru-Bogdan în funcţia de prefect al județului Iași

23.          HOTĂRÂRE privind numirea doamnei Neculae Simona în funcţia de prefect al județului Ilfov

24.          HOTĂRÂRE privind numirea doamnei Lungu Tudorița în funcţia de subprefect al județului Bacău

25.          HOTĂRÂRE privind numirea domnului Pavel Emilian în funcţia de subprefect al județului Bihor

26.          HOTĂRÂRE privind numirea domnului Pătrașcu Lucian în funcţia de subprefect al județului Brașov

27.          HOTĂRÂRE privind numirea domnului Cucu Sebastian în funcţia de subprefect al județului Covasna

28.          HOTĂRÂRE privind numirea doamnei Popescu Mariana-Venera în funcţia de subprefect al județului Dolj

29.          HOTĂRÂRE privind numirea domnului Roșca Nicușor în funcţia de subprefect al județului Dolj

30.          HOTĂRÂRE privind numirea domnului Grigoraș Marian în funcţia de subprefect al județului Iași

31.          HOTĂRÂRE privind numirea domnului Ojog Costin-Alexandru în funcţia de subprefect al județului Ilfov

32.          HOTĂRÂRE privind numirea domnului Floreanu Cosmin în funcţia de subprefect al județului Olt

33.          HOTĂRÂRE privind numirea doamnei Călin Florentina în funcţia de subprefect al județului Vâlcea

Hotărârile de Guvern au fost aprobate.

III.         MEMORANDUMURI

1.              MEMORANDUM cu tema: Desemnarea domnului Iulian Alexandru Muraru, consilier onorific, reprezentant special al Guvernului României pentru promovarea politicilor memoriei şi combaterea antisemitismului şi a xenofobiei, ca reprezentant al Guvernului României în Boardul reprezentanților guvernamentali din cadrul proiectului Infrastructurii Europene de Cercetare a Holocaustului (EHRI).