La Liceul Tehnologic Auto Craiova – „PROFESIONIŞTII DE MȂINE”

0
3612

Începȃnd cu toamna anului 2020, în cadrul Liceului Tehnologic Auto, Craiova, se va desfăşura, prin  Programul Operaţional Capital Uman (POCU), pe o perioadă de doi ani, proiectul „PROFESIONIŞTII DE MȂINE”, unul al cărui obiectiv constă în creşterea ratei de participare a elevilor Liceului Tehnologic Auto Craiova la programe de învăţare la locul de muncă în domeniul industriei auto şi componente. Deoarece, în cadrul proiectului, 182 de elevi ai Liceului Tehnologic Auto Craiova vor efectua stagii de practică la agenţi economici din industria auto si componente, proiectul va contribui în mod direct şi nemijlocit la realizarea obiectivului specific 6.14 al POCU – îndeplinrea scopului apelului POCU/633/6/14 – unul care vizează creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Viziunea Liceului Tehnologic Auto Craiova este dată de  promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil şi de  oferirea unui cadru de progres educaţional, generator de cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii. Misiunea liceului este aceea de a furniza  servicii educaţionale în domeniul pregătirii profesionale a forţei de muncă specializată nivel 1, 2, 3, 4 şi 5 în domeniul tehnic pentru tinerii/adulţii din Craiova, şi alte zone ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, pregătind specialişti competitivi pentru piaţa de muncă locală şi europeană, care să contribuie la creşterea potenţialului economic şi social al zonei şi al ţării. Prin activităţile realizate în cadrul acestui proiect, se va reduce timpul de integrare a absolvenţilor Liceului Tehnologic Auto Craiova în spaţiul profesional, ridicându-se gradul de mobilitate şi flexibilitate a absolvenţilor unităţii de învăţământ. Prin acest program, va creşte rata angajării,  imediat după terminarea liceului, respectiv a şcolii profesionale, dovedind astfel calitatea şi eficienţa mediului educaţional al instituţiei şcolare,  atât prin oferirea unei educaţii de calitate cât şi prin oferirea de specializări cerute pe piaţa muncii, iar angajatorii vor putea să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii. Se vor forma şi consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă, realizându-se integrarea rapidă în muncă, precum şi dobândirea de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate. Astfel, va fi facilitată integrarea socială a tinerilor cuprinşi în proiect, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii, asigurându-se un nivel de securitate socială adecvat în vederea reducerii segmentării pieţei muncii, se va preveni şomajul  şi efectele negative ale acestuia. În acest mod , pe termen lung se va contribui  la creşterea economică  şi crearea de noi locuri de muncă în judeţul Dolj, coeziunea socială şi împlinirea personală.

Proiect realizat în parteneriate

Proiectul „PROFESIONIŞTII DE MȂINE” este realizat în parteneriat cu Fundaţia Pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Craiova şi Asociatia CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia.  Cu ajutorul specialiştilor din aceste organizaţii, elevii din cadrul Liceului Tehnologic Auto vor beneficia de programe specializate în domeniul educaţiei anteprenoriale şi al firmelor de exerciţiu, fiind consiliaţi în acest sens. Prin consilierea profesionala se va obţine pe termen mediu şi lung  îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii educaţiei, formării şi ocupării forţei de muncă, prevenirea necorelării dintre cererea şi oferta de competenţe şi creşterea productivităţii precum şi  furnizarea abilităţilor şi competenţelor orizontale necesare facilitării tranziţiei de la educaţie/formare la piaţa muncii şi a dezvoltării spiritului antreprenorial. Nu în ultimul rând, se vor promova dialogul social şi  dezvoltarea parteneriatelor la nivel local. Cei 182 de elevi beneficiari direcţi – dintre care minimum 138 vor fi în ultimul an de studiu şi 20 din mediul rural- vor fi selectaţi în urma evaluării aptitudinilor profesionale, ce se va realiza în cadrul activităţii de consiliere şi orientare profesională. Apoi, elevii selectaţi  vor realiza activitatea de practică profesională sub îndrumarea tutorilor din cadrul firmelor doljene cu care Liceul Tehnologic Auto are încheiate convenţii de practică. Astfel, cei  182 de elevi ai Liceului Tehnologic Auto vor fi familiarizaţi cu cerinţele şi cu condiţiile de la potenţialul lor loc de muncă după absolvirea liceului, iar agenţii economici îşi vor putea recruta, din rândul acestora, viitorii angajaţi.  De asemenea, elevii care vor activa în cadrul firmelor de exeriţiu vor putea să aplice în cadrul acestora metodele de organizare a muncii deprinse în cadrul practicii. Aceştia vor învăţa principiile de bază ale antreprenoriatului, cum se planifică o afacere şi cum se iniţiază şi se conduce o întreprindere în domeniul de activitate în care efectuează practica şi vor exersa diverse roluri în cadrul firmelor de exerciţiu. Prin exersarea practică a competenţelor antreprenoriale acest rezultat va contribui decisiv la îndeplinirea ultimului obiectiv specific al proiectului şi îi va ajuta pe elevi să îşi creeze pe viitor propriile locuri de muncă. De asemenea, trebuie amintit faptul că, prin acest proiect, Liceul Tehnologic Auto va fi dotat cu echipamente cu comandă numerică de ultimă generaţie, pe care elevii vor realiza pregătire practică similară cu activitatea profesională dintr-o fabrică modernă. Serviciile oferite de LICEUL TEHNOLOGIC AUTO Craiova se bazează pe calitate, performanţă, promovarea valorilor europene precum şi  cultura dezvoltării personale, fizice şi morale, a atitudinii proactive şi participative, a integrării în diversitate, a egalităţii şanselor şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii, rezultatul acestora cuantificȃndu-se prin număr mare de absolvenţi angajaţi la finalizarea cursurilor de liceu sau de şcoală profesională.