„Publicaţii culturale şi ştiinţifice româneşti. Arhivele Olteniei (1922-2022)”: Simpozion organizat de Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu – Plopşor” din Craiova

0
2511

În perioada 12-13 mai 2022, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu – Plopşor” din Craiova organizează, Simpozionul naţional cu participare internatională „PUBLICAŢII CULTURALE ŞI ŞTIINŢIFICE ROMÂNEŞTI. ARHIVELE OLTENIEI (1922-2022)”. Evenimentul se va desfăşura online, în parteneriat cu Universitatea din Craiova, Biblioteca Judeţeană „Alexandru ş iAristia Aman”, Baroul Dolj, Fundaţia Revista „Scrisul Românesc”, din Craiova, Asociaţia Culturală Carmina Balcanica şi Asociaţia Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat Ion Dogaru.

Craiova a fost şi ea, ca şi celelaltemari centre universitare, martoraunei geneze publicistice prolifice. Într-adevăr, nu puţine au ajuns la maturitate, dar cel puţin două dintre acestea – „Arhivele Olteniei” şi „Ramuri” – şi-au dovedit robusteţea în timp. Despre prima, însuşi marele istoric Nicolae Iorga, care, de altfel, a şi publicat în primul număr, cel din 1922, a dorit să puncteze necesitatea lărgirii zonei de cultură cu o nouă revistă de profil enciclopedic.Să mai adăugăm că, în 1981, când reapare Arhivele Olteniei –Serie Nouă, Mihnea Gheorghiu consemnează pentru posteritate adevăruri imuabile: „Recunoaştem în Arhivele Olteniei una din acele publicaţii româneşti fundamentale pentru emanciparea culturală a marilor regiuni istorice ale ţării, fără de cercetarea cărora nu se poate întreprinde o istorie ştiinţifică a culturii naţionale”.

Încă din primul număr, în paginile revistei au fost publicate materialele originale aparţinând domeniilor: istorie, arheologie, geologie, geografie, învăţământ, medicină, folclor,literatură, artă, ştiinţă etc., revista asumându-şi lămurirea unor date şi evenimente importante privind formarea poporului român şi continuitatea sa în spaţiul carpato-dunărean, permanenţa ideii de libertate, independenţă şi unitate naţională ş.a. Seria Nouă continuă aceeaşi linie de abordare, păstrându-şi caracterul enciclopedic.Fructificarea izvoarelor arhivistice, culegerea şi prelucrarea materialului etnografic, analiza şi sinteza informaţiilor cu relevanţă în sociologie, drept, economie etc. dau prilejul cercetătorilor, istoricilor, arhiviştilor să întreţină pe mai departe caracterul de etalon al revistei în spaţiul cultural românesc.

Lucrările simpozionului se vor desfăşura pe trei secţiuni: Publicaţii culturale şi ştiinţifice româneşti: începuturi, evoluţie, digitalizare; Arhivele Olteniei 1922-2022: personalităţi şi domenii de cercetare; Societăţi cultural-ştiinţifice în secolul XX.

Vor susţine prelegeri peste 45 de participanţi, cercetători, cadre universitare, arhivişti, muzeografi, doctoranzi de la mai multe instituţii de profil din ţară şi străinătate, printre care: Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu” al Academiei Române, Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu al Academiei Române, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea din Craiova, Arhivele Naţionale ale României,Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale, Muzeul Judeţean Gorj, Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălaşa” al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Universitatea din Varşovia – Facultatea de Ştiinţe Politice şi Studii Internaţionale, Centrul de Istorie urbană – Universitatea din Hradec Kralove, din Cehia.

Simpozionul face parte dintr-un amplu proiect, de evidenţiere a rolului pe care revista „Arhivele Olteniei” l-a avut şi îl are în peisajul ştiinţific şi cultural românesc. Manifestarea urmează celei din 31 martie 2022, când, prin workshop-ul „Revista Arhivele Olteniei – Serie veche”, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu – Plopşor” a demarat acest proiect. Reamintim că anul 2022 coincide cu anul centenar al apariţiei primului număr al revistei „Arhivele Olteniei” şi este mai mult decât o datorie de onoare de a continua publicarea în paginile acesteia a articolelor rezultate în urma cercetărilor, câtşi de a identifica personalităţile ce au avut remarcabile contribuţii în istoriografia socio-umană. Trebuie să mai punctăm că, prin definiţie, oricecercetare socio-umană este una generatoare de cunoaştere, iar prin calitatea materialelor publicate, revista „Arhivele Olteniei” este evaluată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în categoria B în domeniul Istoriei şi studiilor culturale şi este indexată în baze de date internaţionale recunoscute de forurile academice din ţară.

Organizatorii îşi exprimă convingerea că acest demers cultural va fi receptat cum se cuvine, fiind încă un pas pentru consolidarea încrederii în actul de cercetare, mai cu seamă că, schimbările în domeniul ştiinţelor socio-umane sunt la fel de accelerate ca şi în celelalte domenii ale vieţii sociale, în general.

Pentru mai multe detalii, a se vedea site-ul https: //icsu.ro

Cercet. şt. III,dr. Anca Ceauşescu

Institutul de Cercetări Socio-Umane

„C. S. Nicolăescu – Plopşor”,al Academiei Române

Revista Arhivele Olteniei a apărut în 1922 sub conducerea lui Charles Laugier – director şi a unui comitet de redacţie format din pro­fesorii: Ştefan Ciuceanu (Craiova), T. G. Bulat (Râmnicu Vâlcea), Al. Bărcăcilă (Turnu‑Severin) şi C. D. Fortunescu – secretar de redacţie. Seria Veche a revistei a fost editată în intervalul 1922-1943; ulterior, anii războiului au însemnat o perioadă dificilă, cu un singur volum pentru anii 1944-1946. Seria nouă apărută din 1981,ca publicaţie anuală, se tipăreşte, în prezent, sub egida Academiei Române şi este editată de Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova.