Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, în plin proces de implementare a două proiecte europene

0
720

“Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj , care au părăsit timpuriu școala” (I)– POCU/665/6/23/135711 şi “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj , care au părăsit timpuriu școala (II)”POCU/665/6/23/135712 sunt cele proiecte desfăşurate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj,  în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dolj, în perioada decembrie 2020 – decembrie 2023, în cadrul  programului MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ŞANSĂ(non-NEETs).

“Obiectivul general al fiecărui proiect constă în creșterea șanselor de ocupare și integrare durabilă pe piața muncii în rândul tinerilor și adulților din județul Dolj, care au părăsit timpuriu școala, prin participarea acestora la programul “A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior, orientat pe nevoile elevilor, în vederea finalizării învățământului obligatoriu, acompaniat pe toată durata desfășurării programului de servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vietii, și la stagii de pregatire practică cu durata de 720 de ore , în vederea obținerii unei calificari profesionale de nivel 3″, a precizat prof . Lucian Goagără, managerul celor două proiecte.

Obiective specifice

Fiecare proiect are obiective specifice. Astfel, acestea sunt: îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învămăţâmântul preuniversitar, ale personalului de sprijin şi ale personalului didactic auxiliar, în scopul promovarii unor servicii educationale de calitate, orientate pe nevoile elevilor şi elaborării de planuri de dezvoltare educatională generală si specifice readucerii şi menţinerii în sistemul de educaţie şi formare a tinerilor şi adulţilor care nu si-au finalizat educaţia obligatorie prin furnizarea, în anul 2021, a 3 programe de formare continua specifice programelor de tip „A doua şansă”, avizate/ acreditate de Ministerul Educatiei Nationale, cu durata de 32 de ore fiecare, pentru520 persoane din învaţământul preuniversitar din judeţul  Dolj; prezentarea facilităţilor, a măsurilor  complementare şi a beneficiilor reîntoarcerii în sistemul de educaţie şi formare în cadrul programului „A doua şansă” pentru învatamântul secundar inferior şi la stagiile de pregatire practică cu durata de 720 de ore oferite tinerilor şi adulţilor din judeţul Dolj, care au părăsit prematur şcoala, prin organizarea unei campanii de promovare, în anul 2021, la nivelul judeţului Dolj; dobândirea competenţelor teoretice şi profesionale de bază generale necesare incluziunii sociale şi pe Piata muncii , prin reintegrarea în sistemul de educaţie, în vederea finalizarii învatamântului obligatoriu, încadrul programului „A doua şansă” pentru învatamânt secundar inferior, orientat pe nevoile elevilor, furnizat prin intermediul proiectului, şi acompaniat de mă suri de sprijin cu scopul de a facilita accesul la program, pentru 600 de tineri şi adulţi din judeţul Dolj , care au parasittimpuriuscoala; creşterea şanselor de integrare pe Piaţa muncii pentru 60 de tineri şi adulţi,  care au finalizat programul „A doua şansă”, prin participarea la stagii de pregatire practică cu durata de 720 de ore, furnizate prin intermediul proiectului, în scopul obtinerii unui certificat de calificare profesională de nivel 3; conştientizarea şi motivarea celor 600 de tineri şi adulţi a avut în vedere  beneficiile oferite de înscrierea, frecventarea şi finalizarea programului „A doua şansă” pentru învăţamântul secundar inferior şi a stagiilor de pregatire practică cu durata de 720 de ore , prin furnizarea de servicii de consiliere şi orientare a carierei, pe tot parcursul vieţii , pe întreaga durată a programelor de educaţie si formare  profesionale , furnizate prin intermediul proiectului.

Grupuri “ţintă” bine “calibrate”

Grupul țintă, pentru fiecare proiect în parte, este foarte bine structurat: 520 de persoane aparţinând categoriei “Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici” (personal didactic din învăţământul preuniversitar, personal de sprijin şi auxiliar din şcoli şi echipe manageriale la nivelul scolii) de pe raza judeţului Dolj; 600 de persoane apartinând categoriei “Tineri/ adulţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (reîntoarcerea la sistemul formal de educaţie şi formare)” cu domiciliul in judetulDolj, care au absolvit doar ciclul primar (nivel ISCED 1), inclusiv în sistemul “A doua şansă”. În cazul proiectului POCU/665/6/23/135711, activitățile cu persoanele din grupul țintă vor fi derulate/ implementate la nivelul următoarelor 10 unități de învățământ (care vor fi dotate cu echipamente IT prin intermediul proiectului):

 

1)     Școala Profesională Daneți

2)     Liceul Tehnologic “AlexandruMacedonski” Melinești

3)     Liceul Teoretic “George St. Marincu” Poiana Mare

4)     Școala Profesională ValeaStanciului

5)     Liceul Tehnologic “Ștefan Anghel” Băilești

6)     Liceul Teoretic Bechet

7)     Liceul Tehnologic “Dimitrie Filișanu” Filiași

8)     Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova

9)     Liceul “TraianVuia” Craiova

10)  Colegiul Tehnic de Arte și Meserii “Constantin Brâncuși “Craiova

 

În cazulproiectului POCU/665/6/23/135712, activitățile cu persoanele din grupul țintă vor fi derulate/ implementate la nivelul următoarelor 10 unități de învățământ(unități de învățământ ce vor fi dotate cu echipamente IT prin intermediul proiectului):

 

1)     Liceul Teoretic Amărăștii de Jos

2)     Școala Profesională “Constantin Argetoianu” Argetoaia

3)     Liceul Tehnologic “Constantin Ianculescu”Cârcea

4)     Liceul Tehnologic “Petre Baniță”Călărași (Dolj)

5)     Liceul Tehnologic “Constantin Nicolaescu-Plopșor” Plenița

6)     Colegiul Tehnic Calafat

7)     Liceul Tehnologic “Horia Vintilă”Segarcea

8)     Liceu lTehnologic Auto Craiova

9)     Liceul Tehnologic “George Bibescu” Craiova

10)  Liceul “Matei Basarab” Craiova

 

Beneficii la “A doua şansă”

Sunt beneficii  pentru absolvenţii absolvenţii Programului „A doua şansă” ,pentru învăţământul secundar inferior, pe care le prezentăm: beneficiază de toate drepturile absolventului de învăţământ obligatoriu; dobândesc certificat de absolvirea ciclului inferior al liceului, portofoliu personal pentru educaţie permanentă şi, la cerere, foaia matricolă ; cei care urmează stagiul de pregătire practică de 720 de ore şi care susţin şi promovează examenul de certificare a competenţelor profesionale, dobândesc şi certificat de calificare profesională de nivel 2 ; au dreptul la continuarea studiilor în învăţământul secundar superior, în conformitate cu prevederile legale; este structurat în 4 ani de studiu, echivalenţi claselor V – VIII şi IX-X din cadrul învăţământulu isecundar inferior, liceu – filiera tehnologică,  în anul I se studiază discipline ale educaţiei de bază, repartizate în module, în anii II – IV, acestora li se adaugă modulele de pregătire profesională, conform planului-cadru specific programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior ; fiecare an de studiu se desfăşoară pe durata stabilită de unitatea de învăţământ, cu condiţiarespectării numărului de ore din planul-cadru și a notei privind planul-cadru de învăţământ pentru programul „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior. ” Sunt două proiecte ample, cu anvergură, implementate de ISJ Dolj. Bugetul estimat este de două milioane de euro. O dovadă în plus că ISJ Dolj merge pe drumul european al învăţământului. Fiecare persoană eligibilă va fi dotată , prin proiect, pentru deplasare, cu câte o bicicletă, iar la fiecare an de studiu absolvit va primi o subvenție cuprinsă între 300 si 500 lei. Persoanele interesate sunt rugate să contacteze secretariatul  unității cea mai apropiată de domiciliul său” a precizat prof. Ani Drăghici,  (FOTO , alături de Lucian Goagără )inspector şcolar judeţean, responsabil de proiecte educaţionale.